Przetargi.pl
Dostawa i wymiana 20 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7630040 w. 44 , fax. 058 7630040 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
  ul. Równa 19/21 19/21
  80-067 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 7630040 w. 44, fax. 058 7630040 w. 29
  REGON: 19147450500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pord.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: inna jednostka organiacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana 20 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i cykliczna wymiana 20 sztuk fabrycznie nowych (rocznik ostatniej wymiany zgodny z rokiem realizacji) samochodów osobowych, przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pord.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach