Przetargi.pl
Roboty remontowe pokrycia dachu budynku nr 3 w m. Szczecinek. Znak postępowania 200/2020

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe pokrycia dachu budynku nr 3 w m. Szczecinek. Znak postępowania 200/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Roboty remontowe pokrycia dachu budynku nr 3 w m. Szczecinek. Budynek nr 3 koszarowy znajduje się w kompleksie wojskowym przy ulicy Kościuszki w Szczecinku. Konstrukcja budynku jest murowana. Więźba dachowa drewniana. Dach kryty dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę. Kominy murowane z cegły czerwonej (stan dobry). Ławy kominowe drewniane ( do wymiany). Roboty związane z wykonaniem remontu pokrycia dachowego budynku nr 3 polegać będą na: 1) wykonaniu wygrodzenia budynku i zabezpieczeniu daszkami ochronnymi drogi dojścia do budynku 2) rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego 3) rozbiórce obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 4) rozbiórce instalacji odgromowej 5) wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (w wymaganych miejscach w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru). 6) wymianie okien dachowych typu „wole oko” i okien strychowych 7) demontażu ław kominowych, a po wykonaniu remontu dachu montażu nowych ław kominowych metalowych ocynkowanych 8) wykonaniu membrany dachowej 9) wykonaniu nowego ołacenia dachu 10) naprawie miejsc uszkodzonych i malowaniu podbitki drewnianej okapu 11) wykonaniu nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę 12) wymianie pokrycia dachu z papy 13) wykonaniu obróbek blacharskich 14) montażu okienek dachowych (świetlików) oraz wyłazów dachowych 15) montażu rynien i rur spustowych 16) wykonaniu nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk grubości 0,7 mm 17) wywozie gruzy, drewna rozbiórkowego i stali 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - Załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - Załączniku nr 2 – przedmiar. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o załączniki do SIWZ i przepro-wadzoną wizję lokalną podczas zebrania Wykonawców na przyszłym terenie wykonywania prac. Zestawienie robót i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonaw-ca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający może zażądać przedstawienia kosztorysu ofertowego lub dokumentu równo-ważnego, który stanowił podstawę do sporządzenia wyceny na każdym etapie realizacji zamówienia. 3. Zamawiający informuje, że odbędzie się zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lo-kalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych w celu zapoznania się ze stanem fak-tycznym. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: - 01.04.2020 r. o godz. 09:00 w Szczecinku (Grupa Zabezpieczenia Złocieniec) - informacja biuro przepustek w Olesznie. W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: - p. Marek SERKOWSKI – tel. 261 465 722 Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 uPzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wyko-nawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – min. 6 pracowników, zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia pracowników wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budow-lanych (roboty ogólnobudowlane), będącej przedmiotem zamówienia. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane czyn-ności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. Zasady zatrudnienia, kontroli i naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opi-sane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 600,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy 2) Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach