Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, Zamkowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3261322, , fax. 91 3261429
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
  Zamkowa 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3261322, , fax. 91 3261429
  REGON: 81168551000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawolin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) –dla projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”, w szczególności: 1) świadczenie usług związanych z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie” w formule „ zaprojektuj i wybuduj”, w tym m.in.: a) weryfikacja i doszczegółowienie/zmiana/uzupełnienie we współpracy z Zamawiającym zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie” wraz z weryfikacją szacunkowego zestawienia kosztów, w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazującego opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, b) przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (m.in. SIWZ, projektu umowy, formularzy ofertowych) do wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, c) uczestniczenie w procesie wyboru Wykonawcy robót poprzez wskazanie swych przedstawicieli do udziału w Komisji Przetargowej, d) formułowania projektów odpowiedzi na pytania kierowane przez potencjalnych Wykonawców, formułowania projektów alternatywnych zapisów SIWZ w przypadku konieczności dokonania w nich modyfikacji, weryfikacji przedstawionych przez Wykonawców dokumentów oraz udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi wspólnie z podmiotem świadczącym na rzecz Zamawiającego doradztwo prawne w zakresie PZP w przypadku skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej – jeśli wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, odwołania itp. będą dotyczyły aspektów merytorycznych (technicznych), e) nadzór nad pracami projektowymi prowadzonymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, f) pełnienia funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz prowadzeniem niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy z Wykonawcą w celu wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań określonych w Umowie oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego z Wykonawcą robót. Inżynier będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów Rzeczpospolitej Polskiej, g) zapewnienia spójności realizacji zadania inwestycyjnego z wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, umową o dofinansowanie, 2) wypełnianie we współpracy z Zamawiającym obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanie wniosków o wypłatę zaliczek, wniosków o płatność, wszelkich innych dokumentów wynikających z wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 3) przeprowadzanie co najmniej dwóch przeglądów technicznych w okresie rękojmi i gwarancji (w odstępie do najmniej 9 miesięcy), wykonywanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach i dokonywanie odbioru robót związanych z usunięciem wad lub usterek we wszystkich branżach w ramach umowy o wykonanie Robót budowlanych, egzekwowanie od Wykonawcy Robót budowlanych usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, sporządzanie protokołów przeglądów i protokołów odbioru robót z usunięcia wad lub usterek, a także szacowanie wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad lub usterek w przypadku odmowy ich usunięcia przez Wykonawcę Robót budowlanych, w terminie do dnia 31 grudnia 2023r. 2. Przez użyte w niniejszej SIWZ określenie „Inżyniera Kontraktu” rozumie się przedstawiciela Zamawiającego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, który odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie:  z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),  z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843),  z warunkami określonymi w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz dostawcami wyposażenia, z Kodeksem Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), jak również:  umową o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,  warunkami określonymi w niniejszej SIWZ,  przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania i realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej. 3. Zakres robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie”, określa wstępnie Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w 2019 przez mgr inż. arch. Michała Mielnickiego, upr. 20/ZPOIA/OKK/2010. Zakres ten zostanie uszczegółowiony na etapie weryfikacji i doszczegółowienia/zmiany/uzupełnienia we współpracy z Zamawiającym zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz określony ostatecznie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 4. Podstawę prawną wykonania czynności IK stanowią:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186, ze zm.),  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.),  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) ),  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.),  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.),  Inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne ustalenia wg wskazań Zamawiającego. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy określa TOM II SIWZ – Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym w Wolinie, nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 (w tytule przelewu należy wpisać: ZP. 271 .7. 2020.HP ) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 1) powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Gminę Wolin, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. 3) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4) Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 6.2. a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert tj. do godz. 11:00, w dniu 24.03.2020 r. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. . 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w arf 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III. 3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III. 5) Ogłoszenia, przy czym; 1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.5) Ogłoszenia składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III. 1. Ogłoszenia , 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.4. Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach