Przetargi.pl
wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109”

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.univ.szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wydanie publikacji na temat: Contemporary economics challenges Podtytuł: Business, Economics and Science - contemporary dilemmas • Publikacja zawiera 62 rozdziały (każdy około 6 stron) • Łączna liczba stron: 438 (bez okładki) • Publikacja zawiera wzory, rysunki, wykresy i tabele (w tym część w kolorze). • Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje projekt okładki. • Skład tekstu - wydawnictwo przygotowuje- zgodnie ze swoimi wymogami, pełny skład obejmujący tekst, wykresy, rysunki itp. • Publikacja ma być wydana wyłącznie w wersji elektronicznej w pełnym kolorze i nie będzie wymagała dystrybucji fizycznej. • Publikacja musi zostać złożona do indeksacji przez Wydawnictwo w ISI Clarivate (Thompson Reuters). Następnie proces ten ma być monitorowany. Wydawnictwo ma również pomagać w przeprowadzeniu całego procesu indeksacyjnego. • Monografia ma zostać złożona do indeksacji w DOI w celu uzyskania numeru DOI dla całej publikacji. • Każdy Autor uzyska dostęp do publikacji w wersji elektronicznej. • Egzemplarze obowiązkowe zostaną przekazane przez wydawnictwo do odpowiedniej biblioteki - jeżeli nie będzie wydana w Polsce wówczas zgodnie z miejscowym prawem. • Wydawnictwo umieści w publikacji odpowiednie loga i znaki i tekst informujące o finansowaniu jej finansowaniu ze źródeł finansowania projektu Interreg INT 109 (według wzorów wskazanych na stronie internetowej: https://interreg5a.info /pl/2015-02-27-07-08-29/wdrazanie-projektow/informacja-i-promocja.html). Parametry edycji: • Publikacja ma spełniać wymogi monografii naukowej, musi posiadać recenzentów, redaktora, spis treści i spis autorów. Musi spełniać warunki techniczne monografii: spis treści, wprowadzenie, rozdziału, bibliografię. • Przygotowanie - skład tekstu zostanie wykonany z dochowaniem należytej staranności przez wydawnictwo. • Kolorowe wykresy, tabele czy inne grafiki dostarczone przez Autorów muszą być w takiej formie umieszczone w publikacji. • Okładka pełny kolor zaprojektowana przez wydawnictwo • Publikacja musi być wydana w minimum formacie PDF. Może także zostać wydana w innych formatach elektronicznych umożliwiających jej odczytanie na urządzeniach elektronicznych. Zadania do wykonania: 1) Internetowy system śledzenia manuskryptów ułatwiający pracę, 2) przygotowanie ostatecznej wersji monografii do wymogów wydawniczych, 3) osobisty kontakt i wsparcie podczas procesu publikacji, 4) zapewnienie, że monografią jest zgodna ze standardami publikowania, 5) wykrywalność - elektroniczne cytowanie i łączenie za pomocą DOI, 6) stały i nieograniczony dostęp Online do pracy. Informacje dodatkowe: • praca zawiera tabele, których liczba oscyluje wokół kilkadziesiąt sztuk (bez koloru); • praca zawiera wykresy sporządzone w programie Excel: ok. 30 sztuk; (w tym kolorowe); • praca zawiera rysunki sporządzone w programie Word: kilka sztuk (w tym kolorowe);; • praca zawiera stosunkowo proste wzory w postaci obiektów Microsoft Eąuation, z których część jest wpleciona w tekst (tj. wzory te są wstawione między słowami w tekście zasadniczym monografii); • recenzje wydawnicze zostaną zlecone bez pośrednictwa, Wydawnictwa nie pokrywa ich kosztu; • dwie recenzje przed przesłaniem pracy do Wydawnictwa będą już sporządzone i wymagane poprawki zostaną naniesione. Uszczegółowienie oczekiwań względem Wykonawcy: • poprawienie błędów stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych i naniesienie stosownych poprawek; • sprawdzenie poprawności formatowania tekstu, w tym wypunktowania, przypisów, dzielenia wyrazów, akapitów, adjustacji tekstu; • poprzerzucanie jednoliterowych wyrazów do następnych linii; • wszelkie niejasności dotyczące interpretacji tekstu publikacji należy wyjaśniać z autorem; • wszystkie wprowadzane w tekście zmiany muszą zostać zaakceptowane przez autora publikacji; • wygląd tabel, rysunków/wykresów, wzorów oraz projekt okładki muszą być uzgodnić z autorem publikacji; • po ostatecznych korektach, opracowaniu technicznym i przygotowaniu do druku autor otrzyma wersję w celu jej sprawdzenia i zatwierdzenia. Publikacja musi być oznaczona zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dotyczącymi informacji i promocji zamieszczonymi na jej stronie internetowej lub innymi wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotuprzez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 3) Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4) Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach