Przetargi.pl
Roboty remontowe drogowe na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie – Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, plac Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66, , fax. 825 632 262
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
  plac Niepodległości 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66, , fax. 825 632 262
  REGON: 060695455
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzopg.bip.mbnet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe drogowe na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie – Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe drogowe na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie – Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach w podziale na dwie części: Część nr 1: Remont nawierzchni o powierzchni 540 m2 drogi dojazdowej od drogi celnej do pawilonów kontrolnych - płyta wschodnia na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie – III etap Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach, Część nr 2: Remont nawierzchni betonowej płyty postojowej wschodniej przy rampie odpraw celnych budynku głównego, I etap o powierzchni około 600,00 m2 na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie – Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach