Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy ZSO w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2019/2020 i 2020/2021

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-065 Rybczewice, Rybczewice Drugie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815854005, 785833054 , fax. 815854005
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
  Rybczewice Drugie 119A
  21-065 Rybczewice, woj. lubelskie
  tel. 815854005, 785833054, fax. 815854005
  REGON: 00125436900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zso.rybczewice.pl/index.php?id=119

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy ZSO w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2019/2020 i 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn. „sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy ZSO im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Dostawę gazu płynnego propan butan o parametrach zgodnych z PN-c 96008:1998 w ilości szacunkowej ok 144 000 litrów (gwarantowana ilość zamówienia 124 000 litrów, pozostała część uzależniona od potrzeb Zamawiającego), transportem Wykonawcy (na jego koszt) do kotłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich 119A, 21-065 Rybczewice, w sezonie grzewczym 2019/2020 i 2020/2021; b) Montaż 4 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l. każdy, w miejsce aktualnej instalacji, miejscem montażu instalacji jest teren Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, Rybczewice Drugie 119A, 21-065 Rybczewice; c) Przeprowadzenie odbiorów technicznych montażu zbiorników i istniejącej instalacji zewnętrznej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia; d) Bezpłatny serwis instalacji gazowej zewnętrznej oraz zamontowanych zbiorników przez okres obowiązywania umowy; e) Okresowe przeglądy wykonywane przez UTD właściwy dla lokalizacji zbiorników; f) Dzierżawa zbiorników przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji na terenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich celem sprawdzania warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość rozliczeń dostawy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09122110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności objętej zamówieniem, czyli paliwami ciekłymi udzielonej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz 775 t.j.),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach