Przetargi.pl
Dostawę fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźno- Kolonia.

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 643 085 , fax. 846 643 873
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
  ul. 29 Listopada 9
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 643 085, fax. 846 643 873
  REGON: 55096000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszowlubelski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźno- Kolonia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźno -Kolonia. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdu, które stanowią wymagania minimalne Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach