Przetargi.pl
Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w roku 2017.

Gmina Choceń ogłasza przetarg

 • Adres: 87850 Choceń, ul. Sikorskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 846 617 , fax. 542 846 740
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Choceń
  ul. Sikorskiego 4
  87850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 846 617, fax. 542 846 740
  REGON: 91086682100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w roku 2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w roku 2017. 1.2. Zakres robót obejmuje: Roboty nawierzchniowe bitumiczne na drogach w Czerniewicach ul. Kolejowa i Obwodowa 665 mb, Olganowie 800 mb i Lijewie 601 mb; roboty kończyć będą proces technologiczny przebudowy tych dróg. Wykonane w latach poprzednich podbudowy, po uprzednim profilowaniu i uzupełnieniu mieszanką kruszywa wapienno – żwirowego uzyskają nawierzchnie z masy mineralno – asfaltowej. 1.3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno (droga Czerniewice ul. Kolejowa i Obwodowa 7 847,00 m ², Olganowo 6 560,00 m ² oraz Lijewo 2 163,60 m ²) – 16 570,60 m ² - uzupełnienie nawierzchni bitumicznej z BA AC11W50/70 o gr. 3 cm (Czerniewice ul. Kolejowa i Obwodowa) – 1396,00 m ² - warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne (Czerniewice ul. Kolejowa i Obwodowa) – 1 330,00 m ² - nawierzchnia z BA AC11W50/70 o gr. 3 cm warstwa wiążąca (Czerniewice – 3 258,50 m ² oraz Olganowo – 3 200,00 m ²) – 6 538,50 m ² - nawierzchnie z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 o gr. po zagęszczeniu 3 cm warstwa ścieralna (Czerniewice ul. Kolejowa i Obwodowa – 3 192,00 m ², Olganowo – 3 200,00 m ²) – 6 392,00 m ² - nawierzchnie z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 warstwa ścieralna o gr. 5 cm.(droga Lijewo) – 2 164,00 m ² 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 1.5. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres i nazwy firm podwykonawców wskazuje w ofercie. 1.6. Zastosowane w dokumentacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 27.02.2017 r. godzina 10.00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1) pieniądzu; sposób przekazania: na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu sygn. ZP.271.4.2017 Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w roku 2017. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 4.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4.3) gwarancjach bankowych; 4.4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 27.02.2017 r. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: 7.1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 7.2) termin obowiązywania gwarancji – nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 7.3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 7.4) wysokość wadium zgodną z określoną w SIWZ 7.5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium, 7.6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Choceń w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer ZP.271.4.2017 o udzielenie zamówienia na Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w roku 2017. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 14.2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 14.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach