Przetargi.pl
Roboty konserwacyjne i naprawy odcinków szlaków zrywkowo-podwozowych na terenie Nadleśnictwa Cewice w 2019 r.

Nadleśnictwo Cewice ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, ul. Wincentego Witosa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8613430, 8613459 , fax. 598 613 444
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Cewice
  ul. Wincentego Witosa 39
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 059 8613430, 8613459, fax. 598 613 444
  REGON: 77052799800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_cewice/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cewice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwacyjne i naprawy odcinków szlaków zrywkowo-podwozowych na terenie Nadleśnictwa Cewice w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne dróg guntowych i drogi szlakowej oraz naprawy odcinków szlaków zrywkowo-podwozowych na terenie Nadleśnictwa Cewice w 2019 r. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowo-konserwacyjnych podzielonych na zadania w następujący sposób: 1) Konserwacja drogi gruntowej o dł. 4,15 km w leśnictwie Bukowina, oddz.254,253,252,251. 2) Konserwacja drogi gruntowej o dł. 2,40 km w leśnictwie Cewice, oddz. 279-282. 3) Konserwacja drogi szlakowej o dł. 3,10 km w leśnictwach Runowo-Mikorowo, oddz. 80,65,56,67,66,81,90. 4) Naprawa odcinków szlaków zrywkowo-podwozowych o dł. 5,19 km: - leśnictwo Cewice, dł. 0,69 km, oddz. 194,195 - leśnictwo Okalice, dł. 2,30 km, oddz. 37-42 - leśnictwo Kozin, dł. 0,80 km, oddz. 205,211 - leśnictwo Maszewo, dł. 0,40 km, oddz. 16c, 18d - leśnictwo Rokitki, dł. 0,50 km, oddz. 285,277 - leśnictwo Mikorowo, dł. 0,50 km, oddz. 117 5) Naprawy awaryjne odcinków szlaku zrywkowo-podwozowego na terenie leśnictw: Okalice, Maszewo, Bukowina, Cewice, Jeziernik, Uniesin, Runowo, Mikorowo, Kozin i Rokitki. 3.Prace w wyżej wymienionych lokalizacjach mają na celu : a) Likwidację wybojów, niecek terenowych i kolein. b) Wyprofilowanie i uwałowanie istniejącej nawierzchni. c) Oczyszczenie poboczy oraz odmulenie i pogłębienie rowów odwadniających oraz dołów chłonnych. d) W miejscach występowania ubytków ułożenie nawierzchni stabilizującej z gruzu betonowego. e) Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni. f) Odprowadzenie wody przed ułożeniem nawierzchni. 4. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty :szczegółowe warunki techniczne stanowiące załącznik nr 1a oraz załącznik nr 1b do SIW oraz przedmiary robót stanowiące załączniki nr 2.1 -2.5. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy, będący podstawą opisu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku PKO BP OC/SŁUPSK 73 1020 4649 0000 7802 0067 4341 z dopiskiem na blankiecie przelewu: „Wadium na naprawy i konserwacje dróg 2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (w kasie nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 5) termin ważności gwarancji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 3. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia kosztorysu ofertowego oraz przedłożenia go Zamawiającemu wraz z Formularzem ofertowym lub przed dniem podpisania umowy. Kosztorys ofertowy musi obejmować cały przedmiot zamówienia opisany w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach