Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na: prowadzenie usług konsultantów kulturowych dla szkół z województwa pomorskiego BL-I.272.9.2019

Pomorski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583077304 , fax. 583077325
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Urząd Wojewódzki
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583077304, fax. 583077325
  REGON: 00051424200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na: prowadzenie usług konsultantów kulturowych dla szkół z województwa pomorskiego BL-I.272.9.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć konsultantów kulturowych dla szkół z województwa pomorskiego, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie współfinansowane będzie z projektu nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 - 2020” w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Organizacja usług konsultantów kulturowych dla szkół z województwa pomorskiego przewiduje formy wsparcia w postaci warsztatów skierowanych zarówno dla uczniów na różnym poziomie edukacji, jak i nauczycieli. Osobną formą wsparcia w ramach zadania jest pełnienie dyżurów telefonicznych i realizowanie wsparcia dla szkół w postaci przyjazdów interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Usługi konsultantów kulturowych będą odbywać się w sposób ciągły przez wszystkie miesiące (z wyjątkiem przerw wakacyjnych) w okresie do lutego 2021r włącznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł. 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. 93 1010 1140 0169 1313 9120 0000, w tytule przelewu wpisując: „Wadium – BL-I.272.9.2019”. Przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie uznania rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno być wystawione na Zamawiającego. Oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej opisanej kopercie. 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Zwrot wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach