Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z rewaloryzacją Rynku II w Łęcznej w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej – II etap.

Gmina Łęczna ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 535 86 00 , fax. 81 752 02 42
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczna
  Plac Kościuszki 5
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 81 535 86 00, fax. 81 752 02 42
  REGON: 43102005500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z rewaloryzacją Rynku II w Łęcznej w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej – II etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych związanych z rewaloryzacją Rynku II w Łęcznej w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej – II etap. 2. Planowany zakres robót obejmuje: − rozbiórkę budynku (kontenera o konstrukcji stalowej o wym. 7,5 x41,8m), − rozebranie istniejących konstrukcji jezdni, − budowę nowych jezdni, placu dla kategorii ruchu KR1, − budowę parkingu i nowych zatok postojowych, − budowę nowych chodników, − budowę sieci kanalizacji deszczowej, − budowę oświetlenia ulicznego, − budowę kanalizacji teletechnicznej (bez wyposażenia monitoringu), − zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, − regulację naziemnych urządzeń uzbrojenia podziemnego, − oznakowanie pionowe i poziome ulic, − zagospodarowania terenów zieleni, − elementy małej architektury. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Projekcie budowlano - wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących podstawę informacyjną. 4. Wykonawca usunie i zagospodaruje we własnym zakresie pnie, karpy i gałęzie pochodzące z wycinki drzew. 5. Betonową kostkę brukową w ilości 1500 m2 należy rozebrać ręcznie, ułożyć na paletach dostarczonych przez Wykonawcę, przewieźć i złożyć w magazynie Zamawiającego. Pozostawione palety przechodzą na własność Zamawiającego. 6. Podczas prowadzonych prac rozbiórkowych nawierzchnie bitumiczne należy oddzielić od podbudów betonowych i kamiennych. 7. Materiały rozbiórkowe należy przekazać Zamawiającemu. Decyzję w tym zakresie podejmie Zamawiający. W przypadku braku decyzji ze strony Zamawiającego materiały rozbiórkowe Wykonawca utylizuje na własny koszt. 8. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II Etap”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Społeczna, działanie 13.3 Rewitalizacja Obszarów Miejskich. Umowa o dofinansowanie projektu z Województwem Lubelskim z dnia 10.01.2019 r., nr RPLU.13.03.00-06-0011/17-00. 9. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. 10. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt. 11. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 12. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 77300000-3 Usługi ogrodnicze, 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych, 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych. Wymagania w zakresie zatrudnienia: 1) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) osób wykonujących niżej wymienione czynności: - czynności związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych, ziemnych i transportem materiałów na budowie, - czynności związane z wykonywaniem konstrukcji drogowych, - czynności związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej i płyt, - czynności związanie z wykonywaniem robót sanitarnych, - czynności związane z wykonywaniem robót elektrycznych, - czynności związanych z wykonywaniem kanalizacji teletechnicznej, - czynności związane z montażem elementów małej architektury. 2) Obowiązek określony w pkt. 1) dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tego obowiązku przez Podwykonawców. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę oraz dokument ZUS (RMUA) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje karę określoną w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Uwagi: 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1). Kosztorysy ofertowe stanowiące podstawę informacyjną, 2). Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i który stanowił będzie nierozłączną część zawartej umowy. 2. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach