Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa worków na odpady do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Lubartowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Parkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (081) 8552096 , fax. 818 552 096
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Parkowa 6
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. (081) 8552096, fax. 818 552 096
  REGON: 60317799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.lub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa worków na odpady do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków foliowych na odpady komunalne oraz worków na segregowane odpady komunalne do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie. 2.Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia następować będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i każdorazowo poprzedzona zostanie przesłaniem przez Zamawiającego zamówienia drogą elektroniczną. 3.Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00–14:00. UWAGA! Zamawiający wskazuje, iż termin dostawy (realizacji zamówienia) jest kryterium oceny ofert i zostanie ostatecznie ustalony na termin zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie. 4.Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bolesława Mucharskiego 46, 21-100 Lubartów (teren oczyszczalni ścieków). Wykonawca dostarczy worki własnym transportem, na własny koszt oraz własne ryzyko. 5.Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Zamawiający może nie zapewnić realizacji zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji przetargowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy. 6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy; w przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu: 1)realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30% ilości każdego rodzaju worków na odpady przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, 2)Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną lub jest wysoce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 30 dni wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nieprzekraczającym terminu, na który została zawarta umowa, 3) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 4)cena jednostkowa worków zamawianych w ramach prawa opcji, będzie identyczna jak w zamówieniu podstawowym, 5)warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 10.Opis worków: zgodnie z tabelą 11.Wzory informacji zawartych na workach (nadruki) określone są w załączniku nr 6 do SIWZ. 12.Worki, których mowa w pkt.10 ppkt 1-4 i ppkt 6 muszą posiadać zakładki, otwory na taśmę oraz taśmę do zawieszania i zawiązywania. Worki wymienione w pkt.10 ppkt 7 bez zakładek, otworów i taśmy. Worki winne być wykonane z folii półprzeźroczystej umożliwiającą szybką ocenę zawartości (nie dotyczy worków czarnych). 13.Zamawiający wymaga aby nadruk na workach wykonany był w systemie potokowym (fleksograficznym) 2-3-krotnym, 1-kolorowy na workach żółtych, zielonych, niebieskich, brązowych i szarych w kolorze czarnym, a na workach czarnych w kolorze białym. 14.Parametry worków wymienionych w pkt. 10 i 11 powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych oraz spełniać wymagania dyrektywy 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie prawnym wymagań, określonym w artykule 5 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114) w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego (PN-EN 13430) i odzysku energii (PN-EN 13431),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach