Przetargi.pl
Roboty budowlane wg 2 części: 1. Remont węzła cieplnego wraz z izolacją ściany zewnętrznej naprawa schodów wejściowych, 2. Izolacja ściany zewnętrznej magazynu warzyw wraz z odwodnieniem opaski betonowej

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 51-622 Wrocław, Kopernika
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 37 10 409 , fax. 71 37 10 402
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
  Kopernika 5
  51-622 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 37 10 409, fax. 71 37 10 402
  REGON: 02140952000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ospip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Nadzór nad warunkami pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane wg 2 części: 1. Remont węzła cieplnego wraz z izolacją ściany zewnętrznej naprawa schodów wejściowych, 2. Izolacja ściany zewnętrznej magazynu warzyw wraz z odwodnieniem opaski betonowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wg wymienionych niżej części: 1) Remont węzła cieplnego wraz z izolacją ściany zewnętrznej naprawa schodów wejściowych; 2) Izolacja ściany zewnętrznej magazynu warzyw wraz z odwodnieniem opaski betonowej, na podstawie ekspertyzy, przedmiaru i Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdej części, stanowiących załączniki do SIWZ. 1.2. Zakres robót opisany został w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 1.3. Roboty budowlane i instalacyjne będą realizowane na czynnym obiekcie. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar, STWiORB i ekspertyza dla każdej części, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1, Załącznik nr 4a, Załącznik 4b do SIWZ. 2.2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ (Załącznik nr 3.1, Załącznik nr 3.2). 4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres robót budowlanych takich jak wykopy ręczne, murowanie, tynkowanie, malowanie, itp., z wyłączeniem prac polegających na sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. Wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym kierowników robót. 5. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Zielińskim, tel. (71) 37 10 391 lub p. Magdaleną Kowal tel. (71) 37 10 390. 6. Wszystkie terminy wskazane w niniejszej SIWZ należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: I) dla części I: 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100), II) dla części II: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (24 sierpnia 2020 r., godzina 12:00) w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP Oddział we Wrocławiu , nr rachunku 21 1010 1674 0035 3513 9120 0000 z dopiskiem „wadium – numer sprawy: OS-AAD.213.99.2020”. b) w formach niepieniężnych: 1) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądza, Wykonawca winien dołączyć do oferty kopię dokumentu, zgodnie z opisem w pkt. 3.2 i 3.3 rozdziału V SIWZ, oraz oryginał dokumentu w obwolucie foliowej, nie numerowany i nie parafowany. 4. Wszelkie czynności związane z wadium Zamawiający będzie wykonywał zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto oferta musi zawierać: 1. Wypełniony „Formularz ofertowy” – zgodnie z załączonym wzorem, 2. Zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VIII SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści wzór oświadczenia (Załącznik nr 11) na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Oświadczenie Wykonawca składa w oryginale. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia analogicznie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach