Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie robót konserwacyjnych Ośrodka Sprawności Fizycznej w kompleksie 1006 w Hrubieszowie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7183530 , fax. 081 7183501
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin
  ul. Lipowa 1a 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7183530, fax. 081 7183501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie robót konserwacyjnych Ośrodka Sprawności Fizycznej w kompleksie 1006 w Hrubieszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane w zakresie robót konserwacyjnych Ośrodka Sprawności Fizycznej w kompleksie 1006 w Hrubieszowie. Zakres robót określają: 1.Ogólna charakterystyka obiektu i robót konserwacyjnych - stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Przedmiar robót -
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122905
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki określone art. 22 ust.1 - Prawa zamówień publicznych, tj.; 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj.; - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wykonawcy potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą, spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. XIII SIWZ. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust.1 pkt. 1) - Prawa zamówień publicznych. - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2) i 3) - Prawa zamówień publicznych. - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 - Prawa zamówień publicznych. - Aktualny wyciąg z rejestru sądowego firmy lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz zawierający aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, do oferty winny być załączone zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na każdego przedsiębiorcę z osobna. - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach