Przetargi.pl
Dostawa profesjonalnych środków czystościowych - 5 zadań

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7477511 , fax. 081 7478911
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
  ul. Jaczewskiego 7 7
  20-090 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7477511, fax. 081 7478911
  REGON: 43121936000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cozl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa profesjonalnych środków czystościowych - 5 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa profesjonalnych środków czystościowych - 5 zadań Zadanie 1: Akcesoria do sprzątania Zadanie 2: Profesjonalne płyny i środki do czyszczenia Zadanie 3: Pady Zadanie 4: Profesjonalne, specjalne środki chemiczne do utrzymania czystości Zadanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań: 1.1 Wykazanie się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawą profesjonalnych środków czystościowych 1.1.1 o wartości nie mniejszej niż 132 000,00 zł brutto dla zadania nr 1 1.1.2 o wartości nie mniejszej niż 2 300,00 zł brutto dla zadania nr 2 1.1.3 o wartości nie mniejszej niż 9 750,00 zł brutto dla zadania nr 3 1.1.4.o wartości nie mniejszej niż 48 975,00 zł brutto dla zadania nr 4 1.1.5.o wartości nie mniejszej niż 92 700,00 zł brutto dla zadania nr 5 2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 2.1 Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny, 2.2 Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.Oświadczenia: 1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty: 2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 3.1Wykaz wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - co najmniej jedną dostawą profesjonalnych środków czystościowych 3.1.1 o wartości nie mniejszej niż 132 000,00 zł brutto dla zadania nr 1 3.1.2 o wartości nie mniejszej niż 2 300,00 zł brutto dla zadania nr 2 3.1.3 o wartości nie mniejszej niż 9 750,00 zł brutto dla zadania nr 3 3.1.4 .o wartości nie mniejszej niż 48 975,00 zł brutto dla zadania nr 4 3.1.5.o wartości nie mniejszej niż 92 700,00 zł brutto dla zadania nr 5 wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa te została wykonana należycie 4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów opisanych w pkt. 2.1. należy złożyć dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 5.1.Każdy wykonawca winien złożyć dokumenty wymagane w pkt. 2.1. niniejszej części specyfikacji. 5.2.Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 6.Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7.Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cozl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach