Przetargi.pl
roboty remontowo-wzmocnieniowe na drodze powiatowej nr 2938L od dr. 2935L - Biszcza oraz nr 2940L Pawlichy - Biszcza

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Sikorskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6867079 , fax. 084 6881820
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
  ul. Sikorskiego 3 3
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6867079, fax. 084 6881820
  REGON: 95037162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpbilgoraj.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty remontowo-wzmocnieniowe na drodze powiatowej nr 2938L od dr. 2935L - Biszcza oraz nr 2940L Pawlichy - Biszcza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  roboty remontowo-wzmocnieniowe na drodze powiatowej nr 2938L od dr. 2935L - Biszcza oraz nr 2940L Pawlichy - Biszcza zakres robót: dr. pow. 2938L od dr. 2935L - Biszcza - odc. w gm. Biszcza - wyrównanie podbudowy tłuczniem - 110 m3 - nawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332283
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w tym: a) kierownik budowy- uprawnienia branży drogowej, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 5) udzielą gwarancji na okres co najmniej 36 m-cy, 6) wykonają zamówienie bez udziału podwykonawców. Ocenę spełniania powyższych warunków dokona zostanie zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VIII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. VII. 1. Oświadczenie - wg wzoru określonego w Zał. Nr 3 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Oferent posiada dokument wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz zapisy w nim pokrywają się ze stanem rzeczywistym, może go załączyć pod warunkiem: organ wydający potwierdzi, że dokument jest aktualny tzn. odpowiada stanowi rzeczywistemu. Data potwierdzenia nie może być wcześniejsza niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z załącznikami takimi jak - uprawnienia kierownika budowy i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego - wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 4 /Potencjał kadrowy/. W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpbilgoraj.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach