Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie remontu dróg i placów na terenie Cmentarza Wojskowego

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6339154 , fax. 022 6334491
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
  ul. Powązkowska 43/45 43/45
  01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6339154, fax. 022 6334491
  REGON: 01195772600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmentarzekomunalne.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie remontu dróg i placów na terenie Cmentarza Wojskowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dotyczy wykonania robót w zakresie remontu dróg i placów o nawierzchni betonowej i asfaltowej na terenie Cmentarza Wojskowego w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45. 2. Przedmiotem zamówienia są: - roboty w zakresie wymiany nawierzchni dróg wykonanych z płyt chodnikowych, płyt drogowych oraz asfaltu - CPV 45 23 32 22-1. 3. Wymagany zakres zamówienia określają: - Kosztorys ofertowy, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki nr 2 i 7 do SIWZ. 5.4. Warunki realizacji zamówienia. Określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 5.5. Na wykonane prace należy udzielić rękojmi na okres nie krótszy niż 5 lat. 5.6. Minimalny okres gwarancji na w/w prace nie może być krótszy niż 5 lat. 5.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5.8. Wielkość zamówienia: poniżej 5.186.000,00 euro. 5.9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (nie więcej niż 50 % wartości zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 8.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja liczona od daty zakończenia min. okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmentarzekomunalne.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach