Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych wraz z dzierżawą systemów. Znak sprawy: 05/2015

Instytut Kardiologii ogłasza przetarg

 • Adres: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8120440 , fax. 022 8126732
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kardiologii
  ul. Alpejska 42 42
  04-628 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8120440, fax. 022 8126732
  REGON: 00083758300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych wraz z dzierżawą systemów. Znak sprawy: 05/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyrobów medycznych wraz z dzierżawą systemów - łącznie 2 części : Część nr 1/3 pozycje/ Pozycja 1. Prowadniki ciśnieniowe do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) Pozycja 2. Cewniki mechaniczne do ultrasonografii wieńcowej Pozycja 3 Dzierżawa systemu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej z opcją sondy mechanicznej i modułem FFR Część nr 2/2 pozycje/ Pozycja 1. Zestaw elektrod kompatybilnych z systemem do elektroanatomicznego mapowania serca w tym: - elektroda przepływowa 50 szt; - elektroda referencyjna, mocowana za pomocą plastra, kompatybilna z elektrodami przepływowymi 50 szt; - przewody doprowadzające płyn do chłodzenia, kompatybilne z elektrodami przepływowymi 50 szt. Pozycja 2. Dzierżawa systemu do elektroanatomicznego mapowania serca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331412002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin ważności przedmiotu zamówienia od daty dostawy do Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ikard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach