Przetargi.pl
Roboty budowlane w SPP w Poznaniu w ul. Iłłakowiczówny

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w SPP w Poznaniu w ul. Iłłakowiczówny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w Poznaniu w ul. Iłłakowiczówny na odcinku od ul. Wyspiańskiego do końca posesji nr 3 ; strona wschodnia oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Wykonanie robót budowlanych określono za pomocą dokumentacji projektowej Zamawiającego (szkicu wykonawczego, przedmiaru robót, przedmiaru robót–oferta) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - 104,58 m3 - ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej - 336,00 m - ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej - 156,00 m - wjazdy z kostki betonowej brukowej typu cegła w kolorze szarym gr.8 cm na podbudowie betonowej - 153,00 m2 - chodnik z płyt betonowych50x50x7 cm na podbudowie betonowej - 687,00 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) gr. 5 cm - 168,00 m2 - regulacja wysokościowa urządzeń obcych - 24 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy);34) Wyceniony przedmiar robót–oferta, sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Wycena polega na każdorazowym wpisaniu przez wykonawcę cen jednostkowych robót budowlanych i usług obejmujących koszty wykonania wszelkich czynności określonych w pkt 16 SIWZ, do kolumny pn. „Cena jedn.” lub „Cena” oraz wartości iloczynu ilości i ceny jednostkowej do kolumny pn. „Wartość” przedmiaru robót–oferta wycenianego przez wykonawcę. Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy czyli do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach