Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów

Gmina Kawęczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48632885910 , fax. +48632885940
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kawęczyn
  Kawęczyn 48
  62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie
  tel. +48632885910, fax. +48632885940
  REGON: 31101948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kaweczyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów o dł. 0,495 km Zamówienie obejmuje: - sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczególnych robót budowlanych; - zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz roboty wykończeniowe zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.; - zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej; - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia; - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą; - oznakowanie pionowe; - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. Szczegółowy opis i dokładny zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej tj. Projekt Budowlany (opis techniczny), Przedmiar Robót (pomocniczo) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) Dołączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWIORB i zapisów niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest składany wraz z ofertą. Zamawiający wymaga, by Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru robót, który będzie stanowił integralną część umowy o zamówienie publiczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem: Wadium na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów” 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Kawęczynie 93 8557 0009 2004 0400 0101 0053 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu musi być potwierdzone w ofercie kserokopią wpłaty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 10. Wadium dla grupy Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany formularz oferty - (wzór załącznik nr 1) b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane, c) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (składane wraz z ofertą jeżeli dotyczy). d) dowód wniesienia wadium e) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – (wg. wzoru załącznik nr 5) f) Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej otwartych ofert, określonej w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 369 ze zm.), wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiazania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru załącznik nr 4 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie.). Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego wg wzoru załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach