Przetargi.pl
Roboty budowlane w ramach zadania pn.: ,,PT i przebudowa ul. Elsnera”- II postępowanie

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w ramach zadania pn.: ,,PT i przebudowa ul. Elsnera”- II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Temat: Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Elsnera- II postępowanie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu A. Zakres zamówienia obejmuje: a) przebudowę drogi gminnej ul. Elsnera, b) przebudowę chodnika dla pieszych, c) przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji, d) budowę kanalizacji deszczowej (studni, wpustów, kolektora oraz przykanalików), e) przebudowę słupów oświetleniowych i linii energetycznej nN, f) przekładki istniejącej sieci sN, g) budowę miejsc postojowych, h) wycinkę drzew i krzewów z karczowaniem pni, i) nasadzenia drzew (w tym nasadzenia zastępcze na ul. Kanonierów - zgodnie z załączonym rys.7 drzew przy ul. Kanonierów) i krzewów oraz zakładanie trawników B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej: a) projekt budowlany b) projekt wykonawczy c) STWiOR d) pomocniczo załączono przedmiary robót. C. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; b) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej; c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy; d) Sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie); e) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); f) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane; g) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu; h) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów; i) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika; j) Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz uwzględnienie przy budowie jej wymogów MWiK; k) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni na przyległych ulicach i chodnikach; l) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy; m) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej; n) Załadunek i wywóz (transport)- materiałów z rozbiórki (kostka, krawężniki, płytki chodnikowe) na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego; o) Wykonanie wycinki drzew, które należy pociąć na odcinki o dł.120 cm i uformować stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Uwzględnić w ofercie wycinkę wystających korzeni oraz roboty związane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół brakarski ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr 1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 6.03.2013 - jak dla drewna opałowego (40 zl/ mp.) p) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; q) Uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót; r) Wykonanie regulacji wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne; s) Przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej z dniem przekazania placu budowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 1.000 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. D. Zakres zamówienia obejmuje nasadzenia zastępcze drzew w ilości 17 sztuk z czego 7 drzew na ul. Kanonierów. Nr działek 1380/19 oraz 1482/8 obręb Koźle, ul. Kanonierów: Drzewa o obwodach pni 16-18 cm i koronie na wys. 220cm gatunków - zgodnie z załączonym rys. (7 drzew przy ul. Kanonierów): - NR DZIAŁKI 1380/19 OBRĘB KOŹLE: • kasztanowiec czerwony 'Briotii' - 3 sztuki • lipa drobnolistna 'Rancho' - szt. 2 - NR DZIAŁKI 1482/8 OBRĘB KOŹLE • klon zwyczajny 'Drumondii' - szt. 1 • klon pospolity 'Royal Red' - szt. 1 Warunki nasadzeń: - drzewa sadzić w doły o wymiarach dopasowanych do bryły korzeniowej sadzonego drzewa, zaprawione ziemią żyzną, - wokół bryły korzeniowej osadzonego w dole drzewa, ułożyć rurę drenarską min. Fi 50 mm tak, aby jeden z końców wystawały kilka cm ponad powierzchnię misy; system służy do nawadniania i napowietrzania systemów korzeniowych nowych nasadzeń drzew, - posadzone drzewo zabezpieczyć przed wiatrem za pomocą 3 palików (wysokość palików powinna sięgać poniżej korony), - paliki połączyć 3 listewkami poprzecznymi u szczytu palika - paliki i listwy poprzeczne powinny być zaimpregnowane, - taśmą parcianą umocować pień drzew do palików; taśmę wiązać w ósemkę, - uformować misę wokół drzewa o średnicy 1m i intensywnie podlać, - misę zabezpieczyć rozdrobnioną korą – warstwa 6 cm E. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie: a) na warstwy odcinające i mrozoochronne piasku miejscowego, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB- udokumentowanych wynikami badań gruntu , przedłożonych Inwestorowi, b) pod chodniki przekruszu pochodzącego z materiałów rozbiórkowych spełniającego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badań, przedłożonych Inwestorowi. F. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujących materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe, obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy. G. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a) Roboty drogowe, b) Roboty sanitarne, c) Roboty elektryczne, Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. w.w niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. H. Załączona dokumentacja projektowa opracowana przez: Biuro Projektowe KONSTRUKTOR, 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26 zamieszczona wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. I. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 10.3 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do IDW wzoru formularza ofertowego podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (załącznik nr 1 do IDW). 2. pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3.OPCJONALNIE) POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO: 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu: - zobowiązanie-oświadczenie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, (wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 3.4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 3.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 8.1.1 IDW. 3.6. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 3.7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 4.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.3. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 4.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4.5.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania o których mowa o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 4.6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, w sposób określony w pkt 7.2 IDW (Określenie warunku udziału w postępowaniu). 4.7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW: 6.1 Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.14.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.6. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 6.7. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty, a także utratą wadium w przypadku okoliczności o których mowa z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii wystawionej przez osoby do tego upoważnione. 6.9. Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy Pzp podlegają dokumenty o których mowa we wskazanym przepisie. W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w IDW dokumenty takie jak np.: formularz oferty, dokumenty oceniane w ramach kryterium oceny ofert (jeśli wymagane), itp. 6.10. Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach