Przetargi.pl
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski”

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 8449600 , fax. (033) 8449619
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
  ul. Wyspiańskiego 10
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. (033) 8449600, fax. (033) 8449619
  REGON: 72181652031130
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski”. Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja: a) dokumentacja projektowa, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST), c) przedmiary robót, d) docelowe organizacje ruchu. Zamawiający dokonał zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wobec których organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniósł sprzeciwu. Wykonawca zapewni na własny koszt i odpowiedzialność odpowiednio: składowanie, transport, utylizację materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży oraz odpadów. Materiały (które nie zostaną ponownie wykorzystane w ramach przedmiotowych robót) pochodzące z rozbiórek, demontaży, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. W związku z powyższym należy to wziąć pod uwagę, określając cenę oferty. Warunki realizacji robót określają odpowiednio: wzór umowy oraz dokumentacja jw. stanowiące załączniki do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do ułożenia (wykonania) warstwy bitumicznej ścieralnej całą szerokością bez szwu technologicznego. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie sprawowania kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych specjalnościach, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Za koordynację robót branżowych w tym wykonywanych przez podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada Kierownik budowy. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby które będą (podczas realizacji zamówienia) wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych - zgodnie z dokumentacją (przedmiarami robót), tj.: roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne, roboty w zakresie dróg, roboty w zakresie dróg pieszych, roboty w zakresie parkingów, roboty w zakresie ścieżek rowerowych, roboty w zakresie trawników, oznakowanie drogowe, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, roboty w zakresie wodociągu. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: zawarto we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone: - przelewem – wpłacane na rachunek Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy, Andrychów ul. Krakowska 112; nr 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037 z dopiskiem wadium – „SZP.272.42.2019 i nazwą Wykonawcy” - tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – składane w oryginale w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, Wydział Finansowy - pok. 220, II piętro, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do Wydziału Finansowego). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (32-602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10), - zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach