Przetargi.pl
Roboty budowlane w pomieszczeniach infrastruktury OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Jerzmanowa, Jerzmanice-Zdrój 20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768783858
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju
  Jerzmanice-Zdrój 20
  59-500 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie
  tel. 768783858
  REGON: 000325400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jerzmanice.oow.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w pomieszczeniach infrastruktury OOW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowalne z pomieszczeniach infrastruktury OOW zgodnie z SWZ oraz przedmiaremroboty elektryczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach