Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu” – zadania

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 52-326 Wrocław, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
  52-326 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 020795886
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu” – zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu” – zadania:– zadanie nr 1 – komputery laboratoryjne z oprogramowaniem – 2 szt.– zadanie nr 2 – komputery szkoleniowe – 6 szt.Zakup realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.2. Kod CPV:30213100-6 Komputery przenośne.3. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi min: 36 miesięcy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ – dla zadanie nr 1 i 2.5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu” – zadania:– zadanie nr 1 – komputery laboratoryjne z oprogramowaniem – 2 szt.– zadanie nr 2 – komputery szkoleniowe – 6 szt.Zakup realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.2. Kod CPV:30213100-6 Komputery przenośne.3. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi min: 36 miesięcy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ – dla zadanie nr 1 i 2.5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach