Przetargi.pl
„Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu wnętrza budynku szkoły na III piętrze/poddaszu przed ogniem materiałami niepalnymi w klasie odporności PPOŻREI 120 (ściany) i materiałami niepalnymi w klasie odporności RE30 (słupy stalowe) wg projektu budowlanego pod nazwą „Przebudowa budynku szkoły związana z dostosowaniem do przepisów ochrony PPOŻ”

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella ogłasza przetarg

 • Adres: 91052 Łódź, ul. Wrocławska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 131 020, , fax. 426 131 027
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
  ul. Wrocławska 42434
  91052 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 131 020, , fax. 426 131 027
  REGON: 64821500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.e-cea.pl/1305
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu wnętrza budynku szkoły na III piętrze/poddaszu przed ogniem materiałami niepalnymi w klasie odporności PPOŻREI 120 (ściany) i materiałami niepalnymi w klasie odporności RE30 (słupy stalowe) wg projektu budowlanego pod nazwą „Przebudowa budynku szkoły związana z dostosowaniem do przepisów ochrony PPOŻ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przygotowanie podłoża ścian w holu III pietra/ poddasza o średniej wysokości 250 cm Oczyszczenie powierzchni i dwukrotne gruntowanie preparatem gruntującym Uzupełnienie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2) Przygotowanie podłoża słupów stalowych w pomieszczeniach III pietra/ poddasza w ilości: nr 309 magazyn kostiumów – 9szt.,nr 310 łazienka – 1szt., nr 311 pralnia – 1szt., nr 308 pracownia krawiecka – 2szt., nr 307 pracownia audiowizualna – 1szt., nr 312 pracownia szewska – 1szt., nr 313 pokój/magazyn – 1 szt., nr 304/306 gabinet rehabilitacyjny – 3szt., holl – 2szt., o średniej wysokości 250 cm - pokrywając odpowiednią powłoką gruntującą w klasie odporności ogniowej RE 30, która przystosowuje podłoże do jak najlepszego połączenie z powłoką zasadniczą 3) prace budowlano –konstrukcyjne Położenie na ścianach płyt kartonowo - gipsowych w klasie odporności REI 120 przyklejenie ich zaprawą klejową Wykonanie narożników w obrębie drzwi i kątów ścian Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną wewnętrzną (kolor ustalony z Zamawiającym po dokonaniu wyboru Wykonawcy) Położenie na słupach stalowych powłok ogniochronnych w klasie odporności RE 30: powłoki zasadnicze i powłoki nawierzchniowej (kolor ustalony z Zamawiającym po dokonaniu wyboru Wykonawcy) 4) Prace porządkowe Sprzątnięcie terenu robót (roboty porządkowe, w tym wywóz utylizacja gruzu oraz materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 5) Zapewnienie nadzoru budowlanego nad pracami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii (pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą). 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty podmiotów trzecich. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: 1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą) 2) dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt. 1)-9). Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt. 3 ppkt. 1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) w pkt. 3 ppkt. 2) - 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); • nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) - 4), zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione dla dokumentów odpowiadających pkt. 3 ppkt. 1) i pkt. 3 ppkt. 4)- nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dla dokumentów odpowiadających pkt. 3 ppkt. 2) - 3)- nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 3 ppkt. 1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach