Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzek z płytek, wykładzin, stolarki wewnętrznej, modernizacji klatek schodowych i innych drobnych robót wykończeniowych oraz montażu oświetlenia, osprzętu elektrycznego i osprzętu teletechnicznego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 809 400 , fax. 914 809 575
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 809 400, fax. 914 809 575
  REGON: 14512900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzek z płytek, wykładzin, stolarki wewnętrznej, modernizacji klatek schodowych i innych drobnych robót wykończeniowych oraz montażu oświetlenia, osprzętu elektrycznego i osprzętu teletechnicznego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzek z płytek, wykładzin, stolarki wewnętrznej, modernizacji klatek schodowych i innych drobnych robót wykończeniowych oraz montażu oświetlenia, osprzętu elektrycznego i osprzętu teletechnicznego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie robót budowlanych, w tym m.in.: - montaż ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami i wyposażeniem skrzydeł, - montaż wewnętrznych okien aluminiowych, drzwi aluminiowych i parapetów granitowych w otworach występujących pomiędzy niektórymi pomieszczeniami na kond. 0, +2, - wylewki wyrównujące pod posadzki z płytek ceramicznych, - skucie części pozostawionych na korytarzach starych cokolików z zaprawy, - układanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami, - wykonanie systemowych wycieraczek wewnętrznych, - roboty wykończeniowe tynkarskie, szpachlarskie, malarskie, glazurnicze – na ościeżach i przy ościeżnicach drzwiowych, po ich zamontowaniu, - docieplenie i zakrycie sufitem podwieszanym nowego drewnianego stropodachu w dawnej studni doświetlającej w przyziemiu, - wykonanie wykładzin podłogowych wraz z cokołami, z wylewkami wyrównującymi i niezbędnymi robotami naprawczymi lokalnie spękanej posadzki - wykonanie podłogi technicznej podniesionej modułowej w pomieszczeniu serwerowni - modernizacja klatek schodowych, w tym m.in. podwyższenie i renowacja balustrad, naprawa i pokrycie stopni, malowanie i częściowe odtworzenie cokołów - malowanie lamperii w pomieszczeniach komunikacji (korytarze, klatki schodowe itp.) - malowanie od wewnątrz ścian szybu windowego - montaż oświetlenia i pozostałego osprzętu elektrycznego i teletechnicznego - inne niezbędne roboty towarzyszące, zabezpieczające i porządkowe związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Uwaga 1: Przedmiot zamówienia stanowią wybrane zakresy i pozycje z całości prac przewidzianych w Projekcie Wykonawczym. Roboty objęte zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarach Robót (zał. nr 11.1 - 11.2 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ), Projekty Wykonawcze (zał. nr 9.1 - 9.4 do SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 10.1 - 10.2 do SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 11.1 - 11.2 do SIWZ), Dokumentacja graficzna z układem płytek podłogowych (zał. nr 12 do SIWZ). Uwaga 2: Zamawiający informuje, że podczas wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w budynku prowadzone będą również inne roboty budowlane i instalacyjne, wykonywane przez wykonawców wyłonionych w ramach innych przetargów na roboty budowlane. W celu zapewnienia właściwej koordynacji prac zostaną przez Zamawiającego wprowadzone wspólne narady koordynacyjne. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 20.03.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Montaż wykładzin podłogowych 2) Układanie płytek ceramicznych 3) Roboty malarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AR/262-03/19 na Wykonanie posadzek, wykładzin, drzwi wewnętrznych wraz z montażem oświetlenia i osprzętu elektrycznego w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. 5. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewłaściwej formie (w tym w szczególności wniesienie wadium w pieniądzu w sposób inny niż przelew) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach