Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia Filii Nr 15 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego położonej przy ul. Skłodowskiej 14B w Białymstoku wg załączonych projektów i przedmiarów stanowiących załącznik do SIWZ

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 16
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6767224 , fax. 85 6767220
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
  ul. Kilińskiego 16 16
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 6767224, fax. 85 6767220
  REGON: 00027671300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznicapodlaska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia Filii Nr 15 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego położonej przy ul. Skłodowskiej 14B w Białymstoku wg załączonych projektów i przedmiarów stanowiących załącznik do SIWZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i elektryczne w pomieszczeniu Filii nr 15 przy ul. Skłodowskiej 14B w Białymstoku. Szczegółowy zakres robót określa Załącznik do SIWZ, który zawiera: - Projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne wnętrzowe. - Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych STE-1. - Przedmiar - roboty budowlane (dokument pomocniczy). - Przedmiar - instalacje elektryczne wewnętrzne (dokument pomocniczy). Inne elementy dot. opisu przedmiotu zamówienia -Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na całość wykonanych prac i użytych materiałów. -Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna: art. 29 ust.3 Ustawy Pzp). -Na wszystkie zastosowane materiały wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej - zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881). -Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną na terenie obiektu w celu wykonania pomiarów oraz uzyskania, na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a następnie wykonania zamówienia. -Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek uwzględnienia w cenie oferty wykonanie wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w szczególności w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, to koszty tych czynności i robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy. -W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ładu i porządku na budowie, systematycznego usuwania gruzu z rozbiórki na swój koszt, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy. -Zamawiający informuje, iż prace mogą być prowadzone w obiekcie w godz. 7:00 - 17:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie zł: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. 64 1240 5211 1111 0000 4919 5514 z adnotacją: Wadium nr sprawy A.331-02/2013 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaznicapodlaska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach