Przetargi.pl
Roboty budowlane w budynku 43/8080-biurowy- naprawa elewacji budynku z wymiana pokrycia dachu na terenie Jednostki Wojskowej 3519 w Białymstoku

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 749 88 13 , fax. 85 749 88 36
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 749 88 13, fax. 85 749 88 36
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w budynku 43/8080-biurowy- naprawa elewacji budynku z wymiana pokrycia dachu na terenie Jednostki Wojskowej 3519 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest wykonanie robót budowlanych: Budynek 43/8080 biurowy- naprawa elewacji budynku z wymianą pokrycia dachu budynku Białystok ul. Kawaleryjska 70. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: Budynek piętrowy ,murowany cegła na zaprawie cementowo - wapiennej posadowiony na fundamentach betonowych ,pokrycie dachu - stropodach, wentylacja grawitacyjna, okna PCV ,obróbki blacharskie rury i rynny spustowe ocynkowane, pomieszczenia parteru i piętra posiadają sanitariaty. Budynek posiada instalację wodociągowo - kanalizacyjną ,centralnego ogrzewania i elektryczną, pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. 1.1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 95 1010 1049 0050 7613 9120 1000 z dopiskiem Wadium w post. Nr 31/PN/2013 Roboty budowlane w budynku 43/8080-biurowy- naprawa elewacji budynku z wymiana pokrycia dachu na terenie Jednostki Wojskowej 3519 w Białymstoku. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. Zarówno kserokopia dowodu bankowego jak i dowodu pochodzącego z systemu elektronicznych rozliczeń - wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach