Przetargi.pl
Usługa poligraficzna: projekt, skład i druk wydawnictw książkowych dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 16
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6767224 , fax. 85 6767220
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
  ul. Kilińskiego 16 16
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 6767224, fax. 85 6767220
  REGON: 00027671300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaznicapodlaska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa poligraficzna: projekt, skład i druk wydawnictw książkowych dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. 1. Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekty graficzne i skład komputerowy wykonywanego zamówienia w formie elektronicznej i papierowej. 2. Przed zrealizowaniem każdego z elementów przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wydruki próbne i dostarczyć je do ostatecznej korekty i akceptacji do siedziby Zamawiającego. 3. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie uzgodnień technicznych, w tym akceptacji wydruku próbnego jest pan Daniel Znamierowski - Kierownik Działu Naukowego, Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poszczególnych pozycji zamówienia w terminach uzgodnionych przez strony. Czas przygotowania poszczególnych wydawnictw - od 2 do 3 tygodni od daty przekazania materiałów drukarni. Przy podpisywaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia najdłuższych terminów wykonania poszczególnych elementów zamówienia. 5. Wykonawca po wykonaniu poszczególnych elementów zamówienia przekazywać je będzie Zamawiającemu w formie określonej w SIWZ, tj. dostarcza na własny koszt do siedziby Zamawiającego i przekazuje Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do zaakceptowanych projektów. 6. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały tekstowe w formie elektronicznej oraz inne materiały wymagające obróbki niezbędne w danym wydawnictwie. Do części wydawnictw Zamawiający przekaże gotowe projekty lub przygotowane wcześniej makiety - pozycje 6, 7, 8, 11 ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający każdorazowo na piśmie lub w formie elektronicznej poda szczegóły dotyczące nakładu, formatu, objętości, rodzaju papieru, oprawy, terminu wykonania i inne konieczne dane do wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt nakład każdego z wydawnictw do siedziby Zamawiającego: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. Kilińskiego 16, pok. 33, p. II, 15-089 Białystok i zapewnić takie opakowanie książek, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia w trakcie transportu. Na każdym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest umieścić tytuł książki i liczbę sztuk w paczce. Podstawę do odbioru wydawnictwa będzie stanowił protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli losowo wybranych egzemplarzy przekazanych wydawnictw. 10. Dostawy będą realizowane w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godzinach między 8:00 a 14:00, po wcześniejszym, telefonicznym zawiadomieniu osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją Umowy. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia na zmniejszoną, niż wskazana w SIWZ, ilości poszczególnych składników zamówienia lub nie udzielenia zamówienia na niektóre składniki zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za nie udzielone składniki lub ilości zamówienia albo żądania zwiększenia kwoty wynagrodzenia za poszczególne składniki zamówienia - nie więcej niż o 5 % każdej z części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 782200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł). Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:pieniędzy; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. 64 1240 5211 1111 0000 4919 5514 z adnotacją: wadium nr sprawy DO.331-3/2012. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaznicapodlaska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach