Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatu znajdującego się na terenie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu.

Zespół Szkół Nr 14 ogłasza przetarg

 • Adres: 51-410 Wrocław, Brucknera
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7986890, , fax. 71 7984390
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 14
  Brucknera 10
  51-410 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7986890, , fax. 71 7984390
  REGON: 93280292700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo14.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatu znajdującego się na terenie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku internatu na terenie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu. Zasadnicze prace polegają na przebudowie parteru południowego skrzydła internatu, w celu dostosowania go do planowanego układu funkcjonalnego. Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy stanu ochrony pożarowej planowane są także prace z zakresu ochrony pożarowej w pozostałych częściach budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał nr 6,7,8,9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych), 11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego PKO BP 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 11.4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie szkoły przy ul. Brücknera 10 we Wrocławiu. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 10 - do SIWZ. 2) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ. 3) zestawienie kosztów zadania (kosztorys uproszczony ofertowy) - załącznik nr 3 do SIWZ, 4) dowód wniesienia wadium - w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu np. w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach