Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany,, .

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany,, .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego do gry w piłkę siatkową , ogólnodostępnego dla mieszkańców miejscowości Brzeżany z nawierzchnią ze sztucznej trawy, na terenie działki nr 110 częściowo zagospodarowanej placem zabaw , altanką oraz terenem do gry w bule, tzw. bulodromem. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę boiska o wym. 9x18 m PLUS pola bezpieczeństwa od 2-5 m z trawy wraz z podbudową i nawierzchnią syntetyczną ( sztuczna trwa) oraz osprzętem w postaci 2 słupków aluminiowych z regulowaną wysokością siatki wraz z tulejami i siatką, - montaż widowni – stojaki żelbetowe wraz z listwami siedzeń z tworzyw sztucznych, - montaż 2 koszy do śmieci, - wyposażenie: szczota do pielęgnacji boiska, pojemnik na piasek o pojemności ok. 120 litrów. UWAGA: w zakres zamówienia nie wchodzą roboty związane z wykonaniem piłkochwytów. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w pytaniach i odpowiedziach 1 i 2 – pliki załączono do SIWZ, z zastrzeżeniem, iż mają one charakter nadrzędny w stosunku do dokumentacji oraz STWiOR. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. W przypadku urządzeń kryteriami równoważności są materiał, z którego zostały wykonane tj. wykonane z rur stalowych, powlekanych farbą proszkową oraz tożsame możliwości funkcjonalne urządzeń. 3. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją konstrukcji i nawierzchni boiska ( podbudowa, zbrojenie, obrzeża betonowe, nawierzchnia z sztucznej trawy) wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej. Wymóg zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212224-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu ustanowiono obowiązku wniesienia wadium w wysokości: 1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 ( dwa tysiące złotych ) , 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu ( przelewem na konto ), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804) 4. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie innej niżeli pieniądz, załącza do oferty kopię dokumentu wadialnego, a jego oryginał deponuje w kasie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert, tj. przed 31.05.2019 r. przed godz. 12.00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem PKO BP S.A. 45102052260000620204970226 z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym na ......................................( nazwa postępowania). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niżeli pieniądz , - zapisy dokumentu wadialnego winny zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego w zakresie sytuacji zatrzymania wadium , opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. UWAGI DODATKOWE: W PRZYPADKU WNOSZENIA WADIUM W FORMIE INNEJ NIŻ PIENIĄDZ ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DWIE MOŻLIWOŚCI: - DOKUMENT WADIALNY WSKAZUJE W TREŚCI NA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KONSORCJUM, - UZWZGLĘDNIAJĄC wyrok z dnia 15 lutego 2018 r. wydany w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sądu Najwyższego: ,, gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu,, . Jeżeli koniec terminu związania ofertą przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, lub sobotę, nie ma potrzeby przedłużania go do następnego dnia. Zakończeniem biegu terminu związania ofertą jest bowiem zawsze konkretny dzień wyznaczony przez zamawiającego i wyliczony na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy Pzp. Nie ma przy tym znaczenia, czy upływ tego terminu przypadnie w sobotę czy jakikolwiek dzień ustawowo wolny od pracy. Termin związania ofertą nie przedłuża się bowiem do poniedziałku tylko kończył w sobotę lub dzień wolny od pracy. Podsumowując: wymagana ważność dokumentu wadialnego to upływ terminu związania ofertą niezależnie od tego, czy przypada on na sobotę czy dzień ustawowo wolny od pracy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 1.1 do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. – jeżeli dotyczy, - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie również do spółek cywilnych ) .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach