Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmujących rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P

Gmina Godziesze Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-872 Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 611 089 , fax. 627 611 053
 • Data zamieszczenia: 2021-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziesze Wielkie
  ul. 11 Listopada 10
  62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 627 611 089, fax. 627 611 053
  REGON: 25085516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmujących rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: 1) poszerzenie konstrukcji jezdni po przestawieniu o 0,5 m krawężnika na odc. 0+025 - 0+265 str P, 2) odbudowa kanału deszczowego śr 315 mm na odc 0+323,5, 3) przełożenie przepustu pod zjazdem, 4) roboty ziemne, podsypki i odtworzenia konstrukcji do przepustów, 5) nakładka bitumiczna, 6) odtworzenie rowu, 7) krawężniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach