Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 927 103 , fax. 612 927 102
 • Data zamieszczenia: 2021-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sukiennicza 13
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 927 103, fax. 612 927 102
  REGON: 55382200000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Aparatu usg - 1 szt. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa załącznik do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych załącznik nr 3. 2. Wymagane warunki dla oferowanego sprzętu medycznego: 1.Zamawiający wymaga, aby sprzęt zaoferowany był fabrycznie nowy nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2018. 2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 211, ze zm.) - zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego. Wskazane w załącznikach ewentualne znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania zamawiającego. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt stanowił wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 211, ze zm.) oraz był wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia. Brak udowodnienia równoważności w ofercie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem i wskazaniem pozycji do której równoważność oferuje. Ponadto winno być jednoznacznie udowodnione dlaczego oferowane rozwiązanie jest faktycznie równoważnym do opisanego w OPZ. Należy złożyć dowody równoważności (np. instrukcję obsługi w jęz. Polskim), w którym to dokumencie należy zaznaczyć lub wskazać w ofercie poprzez oświadczenie, których pozycji równoważność dotyczy. Zamawiający nie będzie wzywać do wyjaśnień, zmian, uzupełnień, itd. Wykonawca obowiązany jest wykazać jednoznacznie, wyczerpująco i zrozumiale w ofercie oferowaną równoważność. 3.W związku z przedmiotem zamówienia Wykonawca zapewni: a)Szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem. b)W zakresie realizacji dostawy: montaż (instalacja) c)Komplet dokumentacji technicznej (instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny). d)Nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji z zapewnieniem stosownych wpisów w paszportach technicznych sprzętu oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Szamotułach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach