Przetargi.pl
Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie I Wydziału Pracy Środowiskowej przy ulicy Kutrzeby 16 oraz obiekcie zajmowanym przez II Wydział Pracy Środowiskowej przy ulicy Grota-Roweckiego 30 – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-012 Łódź, ul.Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6324034 , fax. 42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul.Kilińskiego 102
  90-012 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6324034, fax. 42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mops.uml.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie I Wydziału Pracy Środowiskowej przy ulicy Kutrzeby 16 oraz obiekcie zajmowanym przez II Wydział Pracy Środowiskowej przy ulicy Grota-Roweckiego 30 – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie I Wydziału Pracy Środowiskowej przy ulicy Kutrzeby 16 oraz obiekcie zajmowanym przez II Wydział Pracy Środowiskowej przy ulicy Grota-Roweckiego 30 – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zakres robót obejmuje min. roboty ogólnobudowlane, elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020,poz. 299). 2. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna, należy w oryginale dołączyć do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednocześnie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację (np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 10 i pkt. 11. 6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który przed upływem terminu składania ofert wycofał ofertę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę, albo miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt. 13 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VII pkt. 14 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 695).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach