Przetargi.pl
Dostawa rękawiczek medycznych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70 , fax. 42 678 99 52
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 22
  90-153 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52
  REGON: 28877400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawiczek medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa rękawiczek medycznych o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Zamawiający prosi o dostarczenie próbek oferowanych rękawiczek – ilości są wyszczególnione w Załączniku 1A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ 1. Strona tytułowa oferty załącznik nr 1 do SIWZ 2. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1B do SIWZ 3. FORMULARZ Cenowy – załącznik nr 1A do SIWZ 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 2 do SIWZ 5. oświadczenie wykonawcy o podwykonawstwie – załącznik nr 3 do SIWZ (opcjonalnie) 6. oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876 i 1918) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - zawarte w załączniku 5 do SIWZ. 7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 7 do SIWZ 8. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. a) Pełnomocnictwo do składania ofert składane jest w oryginale opatrzone podpisem osób/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku kopii pełnomocnictwa - wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. b) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób - to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby. c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania 9. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. 10. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec ich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasady, warunków udział w postępowaniu - - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ 12. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których podlega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale 13. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem 15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16. W celu potwierdzenia, że oferowane towary będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda próbek rękawiczek medycznych potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów technicznych lub oferowanych wyższych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach