Przetargi.pl
Modernizacja analizatora przepływowego (CFA) Skalar. Moduł azotu ogólnego

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 404 776 , fax. (042) 640 47 75
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
  ul. Sanitariuszek 66
  93-469 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 404 776, fax. (042) 640 47 75
  REGON: 47054203300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gos.lodz.pl/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja analizatora przepływowego (CFA) Skalar. Moduł azotu ogólnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kod CPV przedmiotu zamówienia – 38434560-9 – analizatory chemiczne Dostawa i instalacja elementów do modułu azotu ogólnego Skalar ++ Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A. Nr PKWiU – 26.51.66.0 – Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434560-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie informacji z otwarcia ofert o której mowa art. 86 ust. 5 PZP przekazuje Zamawiającemu wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 PZP - Załącznik D (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa każdy z wykonawców); Wykonawca składa ofertę (Formularz Ofertowy), którą stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik B; Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu w KRS lub centralnej informacji i ewidencji o działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach