Przetargi.pl
Przetarg nr DZP.26.1.152.2020 Na wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 3 części: część 1: budynki mieszkalne wielorodzinne i gospodarcze na terenie nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Polnej 17 i Polnej 17a, część 2: budynek mieszkalny wielorodzinny na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana 16, część 3: budynek gospodarczy (komórki) na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zdrowie 10 oraz budynek gospodarczy (komórki) na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Podchorążych 8.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nr DZP.26.1.152.2020 Na wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 3 części: część 1: budynki mieszkalne wielorodzinne i gospodarcze na terenie nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Polnej 17 i Polnej 17a, część 2: budynek mieszkalny wielorodzinny na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana 16, część 3: budynek gospodarczy (komórki) na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zdrowie 10 oraz budynek gospodarczy (komórki) na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Podchorążych 8.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi na terenach nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi, w podziale na 3 części. 5.1.1. Część 1 – ul. Polna 17 i ul. Polna 17a A) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczego zlokalizowanych na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Polnej 17 (działka nr 232, obręb B-29) zgodnie z Decyzją DAR-UA-II.33.2019 z dnia 09 stycznia 2019 r., dokumentacją projektową, STWiOR, przedmiarem robót. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. B) Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczego zlokalizowanych na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Polnej 17A (działka nr 232, obręb B-29) zgodnie z Decyzją DAR-UA-II.32.2019 z dnia 09 stycznia 2019 r., dokumentacją projektową, STWiOR, przedmiarem robót. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5.1.2. Część 2 – ul. Stefana 16 Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego o konstrukcji drewnianej zlokalizowanego na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Stefana 16 (działka nr 119, obręb B-49) zgodnie z Decyzją PINB Nr 338/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., STWiOR i przedmiarem robót. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5.1.3. Część 3 – ul. Zdrowie 10 i ul. Podchorążych 8 A) Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (komórek murowano-drewnianych) zlokalizowanego na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Zdrowie 10 (działka nr 618, obręb P-15) zgodnie z Decyzją PINB Nr 231/2019 z dnia 11 marca 2019 r., wraz z likwidacją szamba i wykonaniem ogrodzenia z płyt prefabrykowanych zgodnie STWiOR i przedmiarem robót. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. B) Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (komórek drewnianych) zlokalizowanego na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Podchorążych 8 (na działce nr 308/1 wzdłuż granicy z działką nr 309/4) zgodnie z Decyzją PINB Nr 956/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r., STWiOR i przedmiarem robót. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej z części): - pozwoleniami na rozbiórkę, - decyzjami PINB, - dokumentacją projektową, - przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych. ZAMAWIAJĄCY PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY, ZALECA DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA NIERUCHOMOŚCIACH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: część 1: 4 000,00 zł (cztery tysiące zł 00/100), część 2: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł 00/100), część 3: 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł 00/100). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium wymaganego dla tych części, na które Wykonawca składa ofertę. Niezależnie od tego czy wykonawca składa ofertę na jedną lub więcej części postępowania zobowiązany jest określić jednoznacznie numery części, na które wadium zostało wniesione (w zależności od formy składania wadium może to być określenie numerów części w tytule przelewu, treści gwarancji bankowej itp.). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 55 1560 0013 2001 2565 4000 0458 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu: DZP.26.1.152.2020) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH Adres: al. T. Kościuszki 47; 90-514 Łódź W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 15.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach