Przetargi.pl
Roboty budowlane - Przebudowa pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych- etap 1

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8448230 , fax. 33 8448384
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
  ul. Wysokie Brzegi 4 4
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 8448230, fax. 33 8448384
  REGON: 00030440900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.oswiecim.pl, www.przetargi.propublico.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - Przebudowa pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych- etap 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Przebudowa pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych- etap 1- zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Profil Jolanta Nowak ul. Świętojańska 5b, 44-100 Gliwice. Etap I robót obejmuje prace w zakresie budowy, nadbudowy i przebudowy budynku w osi A-E oraz sieci zewnętrzne i zagospodarowanie terenu.- zał. nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium. 2.Wartość wadium wynosi: 130 000,00 słownie zł: sto trzydzieści tysięcy zł 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 j.t. ze zm. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nordea Bank nr 72 1440 1101 0000 0000 0829 4658 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym - na roboty budowlane - Przebudowa pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji, Oddziału Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych- etap 1 . Wadium wniesione w tej formie Zamawiający zwraca bez odsetek, co wynika z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na skutek okoliczności, o których mowa w pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.propublico.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach