Przetargi.pl
Utworzenie placu zabaw w m. Uście Solne

Wójt Gminy Szczurowa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6714763
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Szczurowa
  ul. Lwowska 2 2
  32-820 Szczurowa, woj. małopolskie
  tel. 014 6714763
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie placu zabaw w m. Uście Solne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła. Obejmuje wykonanie publicznego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej wraz z urządzeniami placu zabaw. Elementy robót ujęte zostały w przedmiarze stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451122100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczurowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach