Przetargi.pl
Modernizacja sieci rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznej terenów Kopalni Soli Wieliczka- Etap II

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278711, 012 2787132 , fax. 02 2787110
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278711, 012 2787132, fax. 02 2787110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Górnictwo-Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznej terenów Kopalni Soli Wieliczka- Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja sieci rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznej terenów Kopalni Soli Wieliczka - Etap II, zwanych dalej Przebudową sieci - Etap II. Szczegółowy zakres prac: Roboty przygotowawcze: usunięcie wszelkich przeszkód w robotach ziemnych związanych z istnieniem pozostałości po wyburzonych budynkach i obiektach przemysłowych, usunięcie wszelkich przeszkód w robotach ziemnych związanych z istnieniem nieczynnych sieci podziemnych zidentyfikowanych i nie zidentyfikowanych (kable, rurociągi, kanały, studzienki itp.), wykonanie zabezpieczeń, wygrodzeń, obejść i objazdów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości ruch kopalni, jej funkcjonowania, zabezpieczenia p.poż oraz bezpiecznego prowadzenia robót. Roboty budowlane w zakresie kolektora burzowego (wg. Projektu i nadzoru autorskiego nr 9/wod-kan i nr 10/wod-kan): Budowa kolektorów na odcinkach: a)D16 - D17 - D18 - D19, b)D41 - D47 - D47a - D47b - D47c - D47d - D47e - D50 - D51 - D52, c)D47e - D49 - D49a, d)D47 - D48, e)D51 - D59 - D60 - D61 - D62, f)D59 - D63 - D64, g)D60 - D65, h)D48 - D53 - D54 - D55 - D56 - D57 - D58 wraz z zabudową i podłączeniem kratek ściekowych oraz wykonaniem przyłączy do istniejących odpływów z rynien budynków Kadr i Stołówki, Magazynu Smarów, Markowni, Stolarni, budynków administracyjnych A i C, budynku Kuźni, budynku maszyny wyciągowej i budynku nadszybia szybu Kinga, budynku Parowozowni, budynku Młyna Solnego, budynku J i budynku czerpni powietrza. 4.3.4Roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej (wg. Projektu i nadzoru autorskiego i nadzoru autorskiego nr 9 wod-kan i nr 10 wod-kan). Budowa kolektorów na odcinkach: a)S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14, b)S15 - S16 - Si1, c)S13 - S25 - S26 - S27 - S27a - S28, d)S29 - S30 - S31 - S32, e)S28 - S44, f)S25 - S39 - S43, g)S39 - S40 - S41 - S42. wraz z wykonaniem przyłączy budynków Kadr i Stołówki, Markowni, Magazynu Smarów, maszyny wyciągowej szybu Kinga, budynków administracyjnych A i C, budynku Kuźni, budynku Młyna Solnego, budynku J, budynku Stolarni, oraz podłączenie tymczasowe istniejących kolektorów w pozostałej części terenu Kopalni z wybudowanymi kolektorami sanitarnymi. 4.3.5Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej (wg. Projektu i nadzoru autorskiego nr 9 wod-kan i nr 13 wod-kan). Budowa kolektora na odcinkach: a)Włączenie istniejącego kolektora fi 100 zabudowanego od wodomierza w studni wodomierzowej przy ul. Matejki do kolektora projektowanego b)31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 (zakończenie zasuwą i zaślepką) c)31 - 53 - 51 - 50 - 49 - 48 wraz z przyłączeniami do budynków Markowni, Stolarni, budynków administracyjnych A i C, do rurociągu w szybie Kinga z pominięciem kanału pod budynkiem Kuźni oraz budynku Młyna Solnego, Parowozowni i budynku J oraz studnie nawadniające i hydranty. 4.3.6Roboty budowlane w zakresie sieci elektrycznych i oświetlenia (wg. Projektu i nadzoru autorskiego z dnia 14.01.2013r.) w zakresie tylko: a)Złącze kablowe typu Z-3e wnękowe, Emiter, b)Skrzynka oświetlenia - urządzenie rozdzielcze (zestaw) na fundamencie, szafa oświetlenia ulicznego SSOU z fundamentem, c)Instalacja oświetlenia - ułożenie kabla w rowie kablowym i rurze - kabel YKXS 4x240 mm2. 4.3.7.Roboty budowlane w zakresie dróg, chodników, placów, schodów: Budowa schodów głównych na plac wielofunkcyjny w zakresie: wykonania prac ziemnych i konstrukcji schodów wraz z wnękami i kanalizacją kablową do montażu oświetlenia, montaż okładziny kamiennej murów i schodów, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wejściu i zejściu z schodów na podbudowie, na długości po 3,0 m na wejściu i zejściu (rzędne wys. + 238,00 i + 242,50). Drogi, chodniki, place a)Odtworzenie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej w miejscach wykopów związanych z zabudową sieci wod-kan, b)Odtworzenie podbudowy i nawierzchni z kruszywa w miejscach wykopów związanych z zabudowa sieci wod-kan, c)Odtworzenie podbudowy i nawierzchni z płyt betonowych lub betonu lanego w miejscach wykopów związanych z zabudową sieci wod-kan, d)Odtworzenie podbudowy i nawierzchni chodników w miejscach wykopów związanych z zabudową sieci wod- kan. 4.3.8Roboty budowlane w zakresie sieci teletechnicznych: Wykonanie przekładki istniejącej kanalizacji kablowej i sieci na odcinkach kolidujących z sieciami wod-kan. 4.3.9.Roboty towarzyszące: wykonanie połączeń przebudowanych sieci z sieciami istniejącymi nie objętymi zakresem przebudowy (woda, kanalizacja sanitarna i burzowa, oświetlenie), rekultywacja terenów zielonych, odtworzenie zieleni zniszczonej lub uszkodzonej w czasie robót, wykonanie sprawdzającej inspekcji CCTV (kontrola TV) wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wykonaniem dokumentacji w formie elektronicznej oraz papierowej. 4.3.10.Przygotowanie dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy Przygotowanie kompletnej dokumentacji koniecznej do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy celem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. W ramach przygotowania dokumentów Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do uzyskania opinii Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 4.3.11.Przebudowa sieci - Etap II obejmuje teren Zamawiającego od budynku Nowych Asortymentów do drogi biegnącej pomiędzy ogrodzeniem zakładu od strony parku Kingi a budynkiem A oraz od ogrodzenia zakładu od strony ul. Matejki do budynku Lokomotywowni i budynku Młyn solny. 4.3.12.Przedmiotem zamówienia nie są objęte następujące prace: 1)wyburzenie budynku stolarni 2)wyburzenie budynku magazynu smarów i olejów 3)budowa docelowej nawierzchni dróg 4.3.13.Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: 1.Projektem budowlano - architektonicznym pt. Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej, oraz zmiana zagospodarowania działek 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/24, 39/36, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43 obr. 1 Wieliczka polegającej na budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowie zjazdów, budowie obiektów małej architektury, rozbiórce budynków, budowie zbiornika retencyjnego, budowie przyłączeń sieci w ul. Dembowskiego, i w ul. Matejki, budowie fragmentów ogrodzenia na terenie Kopalni Soli Wieliczka SA (wokół budynków mieszkalnych, budynku administracyjnego oraz budynków Nowych Asortymentów, Oslo i Warzelni)wraz z informacją BIOZ - Agencja Projektowa architektury EKSPO s.c. Kraków ul. Kraszewskiego 36. luty 2009r stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Projektem budowlano - architektonicznym pt. Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej, oraz zmiana zagospodarowania działek 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/24, 39/36, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43 obr. 1 Wieliczka polegającej na budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowie zjazdów, budowie obiektów małej architektury, rozbiórce budynków, budowie zbiornika retencyjnego, budowie przyłączeń sieci w ul. Dembowskiego, i w ul. Matejki, budowie fragmentów ogrodzenia na terenie Kopalni Soli Wieliczka SA (wokół budynków mieszkalnych, budynku administracyjnego oraz budynków Nowych Asortymentów, Oslo i Warzelni)wraz z informacją BIOZ - branża drogowa - Agencja Projektowa architektury EKSPO s.c. Kraków ul. Kraszewskiego 36. luty 2009r stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Projektami wykonawczymi w branżach: konstrukcja stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, architektura stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, wodno - kanalizacyjna stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ elektryczna stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, teletechniczna stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, drogowa stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, zieleń stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oświetleniowej i teletechnicznej oraz zmiana zagospodarowania działek 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12,39/24, 39/36, 39/38, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43 obr. 1 Wieliczka S.A., polegające na budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowie obiektów małej architektury i budowie fragmentu ogrodzenia na terenie Kopalni Soli Wieliczka S.A.- branża architektura-konstrukcja,. Opracowanie - Agencja Projektowa Architektury EKSPO s.c., 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36 - marzec 2009 r. stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ, 5.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oświetleniowej i teletechnicznej oraz zmiana zagospodarowania działek 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12,39/24, 39/36, 39/38, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43 obr. 1 Wieliczka S.A., polegające na budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowie obiektów małej architektury i budowie fragmentu ogrodzenia na terenie Kopalni Soli Wieliczka S.A. - branża sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej - Opracowanie - Agencja Projektowa Architektury EKSPO s.c., 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36 - marzec 2009 r. stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ, 6.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oświetleniowej i teletechnicznej oraz zmiana zagospodarowania działek 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/24, 39/36, 39/38, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43 obr. 1 Wieliczka S.A., polegające na budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowie obiektów małej architektury i budowie fragmentu ogrodzenia na terenie Kopalni Soli Wieliczka S.A. - branża elektryczna - Opracowanie - Agencja Projektowa Architektury EKSPO s.c., 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36 - marzec 2009 r. stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ, 7.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oświetleniowej i teletechnicznej oraz zmiana zagospodarowania działek 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/24, 39/36, 39/38, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43 obr. 1 Wieliczka S.A., polegające na budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowie obiektów małej architektury i budowie fragmentu ogrodzenia na terenie Kopalni Soli Wieliczka S.A. - branża teletechniczna. Opracowanie - RYNI Telekomunikacja Energetyka inż. Ryszard Niedzielski, 30-116 Kraków, ul. Kasztelańska 29 - marzec 2009 r. stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ, 8.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oświetleniowej i teletechnicznej oraz zmiana zagospodarowania działek 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/24, 39/36, 39/38, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43 obr. 1 Wieliczka S.A., polegające na budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowie obiektów małej architektury i budowie fragmentu ogrodzenia na terenie Kopalni Soli Wieliczka S.A. - branża drogowa - Opracowanie - Agencja Projektowa Architektury EKSPO s.c., 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36 - marzec 2009 r. stanowiącą załącznik nr 14 do SIWZ 9.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oświetleniowej i teletechnicznej oraz zmiana zagospodarowania działek 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/24,39/36, 39/38, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43 obr. 1 Wieliczka S.A., polegające na budowie i przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowie obiektów małej architektury i budowie fragmentu ogrodzenia na terenie Kopalni Soli Wieliczka S.A. - branża zieleń. Opracowanie - PRO-CEZ Pracownia Projektowa Gospodarki Cieplnej i Terenów Zieleni 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36 stanowiącą załącznik nr 15 do SIWZ ; 10.Decyzją nr 1065/2009 Starosty Powiatowego w Wieliczce zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę stanowiącą załącznik nr 16 do SIWZ. 11.Decyzją nr 58/2012 Starosty Powiatowego w Wieliczce zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę stanowiącą załącznik nr 17 do SIWZ. 12.Pozwolenie nr 537/09 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych z dnia 24.08.2009r. stanowiące załącznik nr 18 do SIWZ 13.Nadzorami autorskimi: nr 9/wod-kan, opracow. Agencja Projektowa Architektury s.c. EKSPO 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, z dnia 30.08.2012 stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ. nr 10/wod-kan, opracow. Agencja Projektowa Architektury s.c. EKSPO 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, z dnia 03.09.2012 stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ. nr 13/wod-kan, opracow. Agencja Projektowa Architektury s.c. EKSPO 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, z dnia 23.10.2012 stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ. elektryczny, opracow. Agencja Projektowa Architektury s.c. EKSPO 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, z dnia 14.01.2013. stanowiącym załącznik nr 22 do SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 28 do specyfikacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 50 000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalniawieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach