Przetargi.pl
Roboty budowlane - Klub Seniora + w Walichnowach - II

Urząd Gminy w Sokolnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 98-420 Sokolniki, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 627 845 176 , fax. 627 845 194
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sokolnikach
  ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
  98-420 Sokolniki, woj. łódzkie
  tel. 627 845 176, fax. 627 845 194
  REGON: 54366300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - Klub Seniora + w Walichnowach - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie robót ogólnobudowlanych i prac wykończeniowych, prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji CO, CWU i CT wraz z kotłownią na paliwo stałe oraz zagospodarowanie terenu wokół istniejącego budynku podlegającego przebudowie zlokalizowanego w miejscowości Walichnowy ul. Al. Wyzwolenia 16 dz. nr geod. 230, obręb 0010 Walichnowy , Gmina Sokolniki 2. Zakres robót:  wykonanie żelbetowych ław pod konstrukcję podjazdu dla niepełnosprawnych  wykonanie nowych posadzek na gruncie  wykonanie nowych ścianek działowych i tynków  wykonanie nowych inst. sanitarnych obiektowych wraz z montażem kotłowni na paliwa stałe  wykonanie nowej instalacji elektrycznej  dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej  wymurowanie kominów z elementów kominowych ceramicznym  montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  montaż terakoty i glazury, oraz paneli podłogowych  montaż sufitów podwieszanych z płyt K-G  malowanie pomieszczeń  termomodernizacja budynku poprzez : - docieplenie ścian fundamentowych - styropianem XPS gr 12 cm, λ = 0,04 W/m2, - docieplenie ścian parteru - docieplenie wełną mineralną gr 16 cm , λ = 0,04 W/m2, - docieplenie ścian parteru – docieplenie styropianem gr. 15 cm ,λ = 0,04 W/m2, - docieplenie poddasze - docieplenia z wełny mineralnej gr 20 cm, λ = 0,035 W/m2,  wykonanie wypraw tynkowych z tynków cienkowarstwowych : mozaikowego, silikono- silikatowego  dostawa i montaż podbitki dachowej  montaż instalacji odgromowej,  wykorytowanie podłoża oraz wykonanie podbudowy wraz z warstwa odsączającą pod nawierzchnie z kostki  montaż nawierzchni z kostki betonowej na nowym podjeździe i ciągach pieszych  wykonanie opaski i dojścia do budynku z kostki betonowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 7.500,00 PLN. Słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy dołączyć do oferty w kopii ,a oryginał oddzielnie. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 42 9256 0004 4200 0114 2000 0080. z dopiskiem „Wadium – Klub Seniora + w Walichnowach - II” 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty składające się na ofertę: 1. wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 5.1 oraz 5a SIWZ, 3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 5.2 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach