Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4,

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-063 Łódź, ul. Zachodnia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6322361 , fax. 426 322 361
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
  ul. Zachodnia -
  91-063 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6322361, fax. 426 322 361
  REGON: 43517650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzz.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4, w podziale na części: 1.1. Część 1 dostawa mebli kuchennych 1.2. Część 2 wyposażenie sal dziecięcych 1.3. Część 3 dostawa sprzętu AGD 1.4. Część 4 dostawa drobnego sprzętu gospodarstwa domowego 1.5. Część 5 dostawa regałów i stołów ze stali nierdzewnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca: był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę – Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku dokumentując posiadanie takiego wpisu. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 4 do siwz) oraz wpisu do właściwego rejestru,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną