Przetargi.pl
Roboty budowlane - doszczelnienie w podłoże w rejonie wału przeciwpowodziowego chroniącego składowisko odpadów przy ul. Podmiejskiej w Opolu

Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4562569 w. 25 , fax. 0-77 4563258
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny
  ul. Podmiejska 69 69
  45-574 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4562569 w. 25, fax. 0-77 4563258
  REGON: 53112480500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklad-komunalny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. posiadająca 100% udziału kapitału JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - doszczelnienie w podłoże w rejonie wału przeciwpowodziowego chroniącego składowisko odpadów przy ul. Podmiejskiej w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane - doszczelnienie w podłoże w rejonie wału przeciwpowodziowego chroniącego składowisko odpadów przy ul.Podmiejskiej w Opolu. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres zadania budowlanego t.j.: a) mobilizacja i demobilizacja sprzętu oraz ustawienie bazy mieszalniczej i jej rozruch wraz z jej późniejszą demobilizacją; b) usunięcie krzaków i zarośli z utylizacją; c) wykonanie otworów pilotażowych zestawem ręcznym; d) wykonanie ekranu wodoszczelnego w technologii iniekcji; e) wykonanie ekranu w technologii CSM z usunięciem nadmiaru powstałego urobku; f) humusowanie rowka technologicznego nad stropem przesłony; g) uporządkowanie skarpy odwodnej po wykonaniu przesłony; h) oczyszczenie z resztek urobku, obsianie w miejscach koniecznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaklad-komunalny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach