Przetargi.pl
Budowa pompowni sieciowej w Dąbrowie

Związek Gmin "PROKADO" ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, ul. Kościuszki 23
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4648943 , fax. 077 4648943
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin "PROKADO"
  ul. Kościuszki 23 23
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. 77 4648943, fax. 077 4648943
  REGON: 53091950800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.prokado.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pompowni sieciowej w Dąbrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieciowej pompowni wody Dąbrowa - Sokolniki w gm. Dąbrowa zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - siecią wodociągową i przyłączem energetycznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.prokado.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach