Przetargi.pl
Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22 , fax. 77 454 98 44
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22, fax. 77 454 98 44
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja skweru sportowo - rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska - Koszalińska - Sieradzka - Piotrkowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizację skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalinska-Sieradzka-Piotrkowska w zakresie robót obejmującym część I i część II ujętą w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wykonanej przez Pracownię Projektową PARK s.c. 45-086 Opole, ul. Powstańców Sl. 6. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ. 1. Opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1 - skwer sportowo-rekreacyjny. - boisko rekreacyjne wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM wyposażone w słupki do naciągu siatki, kosze do koszykówki, bramki z koszami do koszykówki, piłkochwyty wokół boiska, - tory do gry w boule, - plac z urządzeniami do ćwiczeń gimnastycznych street workout - kalenistyka, - ogrodzony plac zabaw dla dzieci młodszych z wyposażeniem, - tor przeszkód dla dzieci starszych i młodzieży z wyposażeniem, - obwodowa ścieżka dla rolkarzy o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, - ścieżki spacerowe z kostki betonowej ozdobnej z zatokami z kostki kamiennej na ławki, - elementy wyposażenia terenu (ławki z oparciami, ławki młodzieżowe, stoliki do gier planszowych, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne), - odwodnienie terenu i drenaż boisk, - oświetlenie terenu sportowo-rekreacyjnego, - rewitalizacji układu zieleni obejmującej zabiegi pielęgnacyjne i odmładzające drzewostan, wycinki drzew i krzewów kolidującym z planowanym zadaniem inwestycyjnym oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw i krzewinek. CZĘŚĆ II - parking. - budowa parkingu na 56 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej dla samochodów osobowych w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, - ciągi piesze na parkingu z kostki betonowej, - zjazd gospodarczy z ekokraty, - oświetlenie parkingu, - odwodnienie parkingu, - toalety dla psów, - rewitalizacja zieleni na parkingu obejmującej zabiegi pielęgnacyjne i odmładzające drzewostan, wycinki drzew i krzewów kolidującym z planowanym zadaniem inwestycyjnym oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw i krzewinek. Termin realizacji zadania: do 4 miesięcy od daty przekazania placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 35 000,00 zł. 2) Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 47 1160 2202 0000 0002 1515 3330 w Banku Millenium. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 3) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem . Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą. 4) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 5) Beneficjentem gwarancji jest Miasto Opole, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole. 6) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach