Przetargi.pl
Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w 2017 roku

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 30311 Kraków, ul. Wygrana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00 , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  ul. Wygrana 2
  30311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, fax. 12 354 25 01
  REGON: 35121004000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rezerwację, wystawianie i dostarczanie Zamawiającemu biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych, w tym w szczególności z i do krajów europejskich (w tym Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania itp.), a także z i do destynacji pozaeuropejskich (w tym USA, kraje azjatyckie). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2017 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski 81 1020 2892 0000 5002 0590 9983 z dopiskiem: wadium – bilety lotnicze – DP-271-9/2017. Wadium musi znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. Za chwilę wpływu wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi: a. być wystawione na Zamawiającego – Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków; b. mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą; c. zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela (gwaranta), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądania Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – na pierwsze żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno zostać złożone w oryginale w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty. W przypadku załączenia dokumentu wadium do koperty zawierającej ofertę nie należy spinać w/w dokumentu z ofertą ani nie należy numerować go jako kolejnej strony oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu przez tego wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostałym wykonawcom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach