Przetargi.pl
„Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową”.

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , fax. 022 325 44 80
 • Data zamieszczenia: 2019-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , fax. 022 325 44 80
  REGON: 15259663000430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielany.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową, polegająca na wykonaniu prac porządkowych na działkach o numerach ewidencyjnych 92/1 i 92/2 z obrębu 7-08-15, obejmujących: a) wyznaczenie i oznakowanie w terenie granic działek ewidencyjnych nr 92/1 i 92/2 z obrębu 71-08-15 przez uprawnionego geodetę w sposób zapewniający realizację prac wyłącznie na wskazanym terenie; b) uprzątnięcie terenu poprzez usunięcie m.in. odpadów komunalnych, wielogabarytowych, gruzu wraz z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) usunięcie chwastów, gałęzi oraz młodych drzew nie wymagających zezwolenia na wycinkę – zgodnie z obowiązującymi przepisami; d) zrekultywowanie i wyrównanie terenu; e) pielęgnację zieleni przez prześwietlenie, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. Podczas wykonywania prac należy zabezpieczyć teren przez dostępem osób postronnych, zaś pracownicy Wykonawcy powinni być ubrani w ubrania z widocznym logo firmy. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 21) - kody odpadów z podgrupy 15 01 i 17 01 oraz 16 01 03, 20 02 01, 20 03 07, 20 03 99, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 poz.1923). KLAUZULE SPOŁECZNE: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – Zamawiający wymaga w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osobę/-y zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u wykonawcy pracowników. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert – w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z oznaczeniem przedmiotu zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Części III – pkt 1.3. SIWZ), należy złożyć: 1.6.1.1. Dokumenty potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. 1.6.1.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp – zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 1.6.1.3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierałyby informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie oznaczonej klauzulą INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, w tym samym opakowaniu co oferta. . b) By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: • zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą, • jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, • nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. c) Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r, Nr 47, poz.211 ze zm.). d) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, o których mowa w art.86 ust.4 Pzp, podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej. e) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nie zastrzeżenia przez Wykonawcę w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 1.6.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 1.6.3. Wykonawcy zagraniczni Wykonawca zagraniczny składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami Części III – pkt 1.3., 1.4. oraz 1.6. 1.6.4. Oferta wspólna 1.6.4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) W odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt 1.2. SIWZ: - dot. warunku określonego w punkcie 1.2.A: warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował usługę. e) Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. f) Oświadczenia i dokumenty, dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie (odrębnie). g)Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu Wykonawcy). h)Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 1.6.4.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 1.6.4.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach