Przetargi.pl
Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – roboty remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 48 wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 306 006 , fax. 585 306 111
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 585 306 006, fax. 585 306 111
  REGON: 52524000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – roboty remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 48 wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w trybie: a) zaprojektuj i wybuduj polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego, b) wybuduj na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanego pozwolenia na budowę oraz wykonaniu na jej podstawie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 48 (jednostka geodezyjna miasto Starogard Gdański, obręb 16, dz. nr 132/16) wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ust. 1 lit. a obejmuje: a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do „zgłoszenia wykonania robót budowlanych” Staroście Starogardzkiemu i przekazanie jej również Zamawiającemu w wersji papierowej 2egz. i elektronicznej, b) Dokonanie „zgłoszenia wykonania robót budowlanych” Staroście Starogardzkiemu w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłaszane roboty oraz wszystkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem. c) Wykonanie dokumentacji kosztorysowej w postaci przedmiarów i kosztorysów ofertowych robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w wersji papierowej 2szt. i elektronicznej 1szt. d) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych e) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) i pozostałymi dokumentami min. umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, a także zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej; f) Zagospodarowanie terenu powinno być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Starogard Gdański dla wskazanej lokalizacji (wymagane uzgodnienia z gestorami sieci jeśli będzie taka konieczność); g) Konieczna wizja lokalna w terenie przed przystąpieniem do prac projektowych. 3. Zakres robót budowlanych przewidywanego remontu/przebudowy budynku obejmuje: a) wykonanie robót rozbiórkowych b) wykonanie instalacji wewnętrznych; c) montaż instalacji c.o.; d) demontaż istniejących pieców etażowych na paliwa stałe i montaż nowych; e) wykucie otworu i wypełnienie go luksferami; f) wymiana i remont stolarki drzwiowej i okiennej; g) wyburzenia ścian wewnętrznych związane ze zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń; h) budowa ścian wewnętrznych wraz z wydzieleniem łazienek w mieszkaniach; i) prace wykończeniowe wewnętrzne w tym tynkowanie i malowanie ścian i sufitów; j) wymiana posadzek; k) ocieplenie dachu budynku; l) ocieplenie ścian budynku; m) budowa wykuszy na dachu; n) wymiana pokrycia dachu; o) przemurowanie kominów wraz z ich obróbką; p) do wyceny należy uwzględnić zakup i montaż 20 mb ogrodzenia panelowego 3D, fi 5mm o wysokości 150cm wraz z podmurówką betonową wys. 30cm oraz furtką szer. 1m i bramą szerokości 4 m. 4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w PFU oraz dokumentacji technicznej będących załącznikami do SIWZ. 5. Na etapie realizacji robót budowlanych należy wykonać: a) przejęcie od Zamawiającego placu budowy; b) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia robót i pełnej obsługi geodezyjnej; c) zapewnienie kierownictwa budowy w zakresie niezbędnych branż przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane; d) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; e) dostawę i montaż elementów małej architektury; f) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń; g) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; h) przygotowanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację z pomiarami geodezyjnymi (jeżeli jej wykonanie będzie konieczne) oraz operatem zawierającym zestawienie min. badań, protokołów, atestów wbudowanych materiałów i urządzeń, itp. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentacje powykonawczą i instrukcje użytkowania w języku polskim; i) wykonanie innych prac wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego, uzgodnień opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów: j) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, zgodnie z ustawą o odpadach; k) przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; l) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do zamontowania urządzeń zgodnie z ich instrukcją montażu; m) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; n) zamawiający informuje również, iż Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczególnych, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót; o) Wykonanie i montaż 1 tablicy pamiątkowej o współfinansowaniu inwestycji z środków unijnych na obszarze realizowanej inwestycji po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji tablic z Zamawiającym; p) Zamawiający informuje, że podczas prac budowlanych na parterze budynku zamieszkiwać będzie rodzina, która po wykonaniu prac remontowych w wolnym mieszkaniu na parterze zostanie do niego przeprowadzona staraniem Wykonawcy i następnie pracom remontowym powinny zostać poddane pomieszczenia zamieszkiwane przez rodzinę. 18. główny przedmiot: 45220000-5; dodatkowe przedmioty: 71000000-8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach