Przetargi.pl
Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic– utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. W. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600, , fax. 748 674 062
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, , fax. 748 674 062
  REGON: 52605000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.klodzko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic– utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. W. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w celu utworzenia pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, integracji społecznej, rozwoju kulturalnego, stworzenie miejsca spotkań i zabaw. Utworzenie pomieszczeń konferencyjnych i biurowych oraz szkoleniowych. Projekt przewiduje utworzenie dogodnych warunków dla rozwoju zainteresowań różnych grup społecznych w przedziale wieku od najmłodszych dzieci do seniorów. Pomieszczenia budynku będą dostosowane do potrzeb dzieci w grupie wiekowej 3-6 lat oraz dzieci i młodzieży od 6 lat. Budynek będzie także spełniał rolę świetlicy środowiskowej dla dzieci oraz dziennego domu pobytu „Senior-WIGOR” dla osób starszych. Pomieszczenia zostaną wyposażone w sprzęty, meble i pomoce umożliwiające spełnienie przypisanych funkcji pomieszczeń (wyposażenie zostanie zakupione w oddzielnym postępowaniu i nie jest przedmiotem zamówienia tego postępowania). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku użyteczności publicznej ostatnio eksploatowanego jako szkoła w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego nr 43 w Kłodzku w zakresie przebudowy wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej, teletechnicznej z budową wewnętrznych instalacji gazu, wentylacji, klimatyzacji, kotłowni gazowej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przyłącza wody, gazu oraz energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, przebudowę miejsc postojowych, obiekty małej architektury oraz budową podziemnego zbiornika ppoż. Przewiduje się także dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez instalację windy i dostosowanie pomieszczeń. Przebudowa istniejącej przybudówki – wykonanie windy zewnętrznej od strony podwórza budynku. W celu poprawy standardu budynku wykonać windę, która obsługiwać będzie wszystkie kondygnacje nadziemne. Program przewiduje termomodernizację obiektu w zakresie docieplenia dachu budynku oraz wymianę okien i drzwi na nowe spełniające obowiązujące przepisy w zakresie ochrony cieplnej budynków. Planuje się docieplenie ścian fundamentowych budynku i wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ew. 33,34 oraz na działce drogowej nr ew. 38/2 i działce nr ew. 6 obręb 006 Twierdza w Kłodzku. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100 groszy); 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie oddział Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacją „Wadium – „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. W. Łukasińskiego 43 w Kłodzku”. 3. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 4. Wadium wniesione w innych przewidzianych ustawą formach Wykonawca składa wraz z ofertą. Termin wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu upływa wraz z terminem składania ofert. 5. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 ustawy Pzp. 6. Oferta, która nie będzie prawidłowo zabezpieczona wniesionym wadium zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną załączniki. 2) Zaakceptowane istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy muszą zostać zaakceptowane bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. 3) Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane-wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5. 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (należy złożyć wraz z ofertą)-wzór w siwz 5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 6) Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia /przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp/ na stronie internetowej wykazu złożonych ofert: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.um.bip.klodzko.pl w zakładce Przetargi/zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej30.000 euro 2019 r. wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach