Przetargi.pl
Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 472-96-32 , fax. 56 474-27-14
 • Data zamieszczenia: 2021-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
  ul. Rynek 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 472-96-32, fax. 56 474-27-14
  REGON: 87111888500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umnowemiasto.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim, obejmująca w szczególności następujący zakres robót budowlanych: a) roboty rozbiórkowe w tym: istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowami (granitowy bruk nawierzchni jezdni do odzysku), elementów istniejącej kanalizacji deszczowej, murków z kamienia, ław fundamentowych, elementów wyposażenia publicznego, studni doświetlających pomieszczenia piwniczne kamienic, schodów wejściowych, słupy oświetleniowe wraz z liniami kablowymi, wraz z wywozem ziemi, gruzu i pozostałych odpadów, b) niwelacja terenu wraz z korytowaniem, c) wykonanie niecki fontanny wraz z przekryciem i dostawa technologii fontanny, d) wykonanie stopy dla estrady mobilnej oraz mocowania choinki, e) wykonanie schodów wejściowych do budynków, studzienek przyokiennych i balustrad, f) wykonanie jezdni z bruku granitowego 10 cm – 1 762 m2 (do wbudowania istniejący z rozbiórki); g) wykonanie płyty rynku i chodnika przy pierzejach z płyt granitowych 60x60x8 cm, kolorystyka G664 Brown Pearl – 4 522,00 m2, h) wykonanie płyty rynku z kostki paryskiej 32,32x15,66x12 cm, kolorystyka G664 Brown Pearl, sposób ułożenia zgodnie z dokumentacją techniczną – 1 978,00 m2, i) montaż krawężników granitowych i obramowań gazonu - 937,50 m, j) montaż elementów przestrzeni publicznej, w tym: − ławek jednostronnych – 21 szt. (w tym 5 bez montażu), − koszy na śmieci – 17 szt., − krat pod drzewa – 9 szt., − stojaków żeliwnych na rowery – 4 szt., − słupków żeliwnych z łańcuchem stalowym o dł. 97 mb (strzałka ugięcia 10 cm) – 51 szt., − prostokątnych donic stalowych – 50 szt., − kwadratowych donic stalowych – 11 szt., − słupów ogłoszeniowych – 2 szt. − pompy żeliwnej – 1 szt., − masztów – 3 szt., − stolików do gry w szachy – 3 szt., − siedzisk granitowych wokół fontanny – 10 szt., − ław granitowych – 6 szt., − obudowy granitowej przyłączy elektrycznych, k) wykonanie zieleni i instalacji nawadniania, w tym: − sadzenie drzew - lipa szerokolistna o wys. 400-450 cm, obw. pnia 20-22cm – 10 szt., − sadzenie drzew - klon zwyczajny 'Globosum' o wys.180-250cm, forma pienna – 9 szt., − obsadzenie kwietników bylinami – 40 m2, − sadzenie krzewów żywopłotowych – 1 080 szt., − dostawa montaż i uruchomienie technologii instalacji nawadniania, l) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym: − zamulenie odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej, − pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV, − kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160, 200 i 315 mm – 689,50 m, − kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm – 167,50 m, − odwodnienia liniowe - rynna polimerobetonowa z rusztem żeliwnym – 147,00 m, m) wykonanie instalacji elektrycznych, w tym: − zasilanie elektroenergetyczne – kable o łącznej długości 161,00 m, − instalacja oświetlenia zewnętrznego – kable o łącznej długości 502 m, latarnie oświetleniowe 2 typ – 18 kompletów. n) modernizacja sieci wodociągowej, w tym: − nowe odcinki rur z PVC 160 - 191,00 m, − nowe odcinki z rur PVC 110 - 104,00 m, − nowe przyłącza z rur PE 63 - 43,00 m, − nowe przyłącza z rur PE 40 - 128,00 m, − hydranty podziemne - 4 kpl., − studnia wodomierzowa Dn 1.000 - 1 kpl., − odtworzenie nawierzchni utwardzonych w miejscach włączenia do istniejącej sieci. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie usunięcia pawilonów handlowych – 2 szt., (element składowy poz. 14d.1 i 259 w przedmiarze robót). 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępu do budynku dawnego kościoła ewangelickiego na potrzeby realizacji robót budowlanych wewnątrz tego obiektu. 4. Zakończenie remontu i przebudowy dawnego kościoła ewangelickiego planowane jest do czerwca 2021 r. 5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonanie sieci monitoringu wizyjnego wg odrębnej dokumentacji projektowej przez podmiot posiadający odpowiednie zasoby wskazany przez Zamawiającego. 6. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonanie prac remontowych sieci kanalizacji sanitarnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Nowym Mieście Lubawskim. 7. Wykonawca przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnieni ciągły przejazd przez rynek pojazdów osobowych i dostawczych z wjazdem z ul. 19-go Stycznia. 8. W przypadku konieczności zamknięcia skrzyżowania z ul. 19-go Stycznia z ul. Rynek, Wykonawca zapewni dojazd do rynku innymi ulicami. 9. Wykonawca przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnieni ciągły przejazd z ul. Kazimierza Wielkiego w ul. 3-go Maja dla pojazdów osobowych i dostawczych. 10. W przypadku konieczności zamknięcia skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Rynek, Wykonawca zapewni dojazd do ul. Kazimierza Wielkiego. 11. Wykonawca przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnieni dojścia piesze do wszystkich wejść do budynków na terenie rynku (po rozbiórce chodników zastosowanie tymczasowych nawierzchni utwardzonych o standardzie zapewniającym bezpieczeństwo pieszych). 12. Wykonawca przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnieni utwardzony plac postojowy do rozładunku pojazdów dostawczych (minimum 4 pojazdy) oraz parkowania osób niepełnosprawnych (minimum 2 pojazdy) skomunikowany z dojazdem, o którym mowa w pkt. 3.7. oraz ciągami pieszymi, o których mowa w ust. 3.11. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (w tym dokumentacja uzupełniająca) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik B do niniejszej SIWZ. 14. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa również treść projektu umowy stanowiący załącznik A do niniejszej SIWZ. 15. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy – Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności prace fizyczne związane z robotami budowlanymi, w tym prace w zakresie operowania maszynami i urządzeniami. Wskazane wymagania dotyczą osób zatrudnianych przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców. 16. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wymienionych w poprzednim punkcie określono w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach